1061/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:

1) maa- ja puutarhatalous sekä maaseudun kehittäminen;

2) metsätalous;

3) kala-, riista- ja porotalous;

4) eläinlääkintähuolto, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinten hyvinvointi;

5) eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;

6) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia ja eläinten lääkitseminen;

7) eläinlääkinnälliset rajatarkastukset;

8) kasvinterveys sekä maa- ja puutarhatalouden tuotantopanokset;

9) toimialansa hallinnassa olevien valtion metsätalouden maan, lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, ja yleisten vesialueiden omistaja-asiat;

10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset, yleiset kartastotyöt, kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;

11) vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvavahinkojen torjunta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain (264/1961) mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;

12) uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, hoito ja suojelu;

13) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja maksajavirastotehtävät; sekä

14) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoa ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä koskevat maksuviranomaistehtävät sekä LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmaa ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskevat hallintoviranomaistehtävät.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Metsähallitus

Metsäntutkimuslaitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Elintarvikevirasto

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

Geodeettinen laitos

maanmittauslaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

Boreal Kasvinjalostus Oy

Suomen Viljava Oy

maatalouden interventiorahasto

maatilatalouden kehittämisrahasto.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös kunnaneläinlääkäreitä sekä alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, elintarvike- ja terveysosasto sekä maaseutu- ja luonnonvaraosasto.

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat kansainvälisten asiain ryhmä, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö, viestintäyksikkö sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä ja muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi, maatalousosaston apulaisosastopäälliköllä maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäosaston apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen arvonimi.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3)apulaisosastopäälliköllä, yksikön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, hallitusneuvoksella, eläinlääkintöneuvoksella, kalastusneuvoksella, kansainvälisten asiain neuvoksella, kaupallisella neuvoksella, maanmittausneuvoksella, maaseutuneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, rakennusneu voksella, talousjohtajalla, tarkastusneuvoksella, vesihallintojohtajalla, vesihallintoneuvoksella ja ympäristöjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4)muulla kuin 3 kohdassa tarkoitetulla neuvottelevalla virkamiehellä ja neuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

5) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin; sekä

6) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä sekä osaston ja yksikön päälliköl-lä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 15 päivänä helmikuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (145/2001).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.