1048/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Asettaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä voi olla työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta, joka toimii ministeriön apuna työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Tehtävät

Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) valmistella työturvallisuuslain (738/2002) nojalla annettavia ja muita työturvallisuuteen liittyviä asetuksia, siltä osin kuin ne eivät kuulu kemian työsuojeluneuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1214/1994) säädettyihin kemian työsuojeluneuvottelukunnan tehtäviin;

2) seurata ja edistää alansa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä;

3) seurata työturvallisuutta koskevaa tutkimusta;

4) antaa työturvallisuuteen liittyvästä muusta säädösvalmistelusta ja muista sen toimialaan kuuluvista asioista lausuntoja;

5) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunnalle antamat valmistelutehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään yhdeksän muuta jäsentä sekä kullakin heistä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnassa tulee olla edustaja ainakin sosiaali- ja terveysministeriöstä, työsuojelun piirihallinnosta ja alan tutkimuslaitoksesta sekä työnantajien, työntekijöiden ja omaa työtään tekevien keskusjärjestöistä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää saman viranomaisen, laitoksen tai järjestön ehdotuksesta kuin asianomainen henkilö on määrätty hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla voi olla yksi tai useampi sivutoiminen sihteeri, jonka neuvottelukunta ottaa.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

4 §
Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla. Jaosto on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

5 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan.

6 §
Pöytäkirja

Neuvottelukunnan ja jaoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat sekä käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset. Jäsen, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeutettu merkityttämään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan työturvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta 22 päivänä marraskuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1013/1990).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.