1047/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan yritystoiminnan tukemisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 22 ja 24 § seuraavasti:

22 §
Kansainvälistymisen edistämistä koskevat kehittämishankkeet

Kansainvälistymishankkeet voivat koskea yrityksen yleisten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä taikka tutkimus- tai kehittämistyötä, joka on tarpeen uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille. Tukea ei kuitenkaan myönnetä sellaiseen vientiin liittyvään toimintaan, joka välittömästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen tai sen toimintaan taikka muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Kansainvälistymishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 50 % tuen perusteena olevista menoista.

Kansainvälistymishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen perusteena voivat olla:

1) ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

2) osallistumisesta ulkomailla pidettävään näyttelyyn aiheutuvat menot;

3) markkinatutkimusmatkoista aiheutuvat menot; sekä

4) menot, jotka aiheutuvat yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tarvittavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista.

24 §
Kehittämistuen enimmäismäärä sekä eräitä tuen myöntämisen rajoituksia

Kehittämistuki voi olla enintään 170 000 euroa. Kehittämistuen perusteena olevat menot voidaan hyväksyä enintään 24 kuukauden ajalta.

Edellä 21―23 §:ssä tarkoitetun yritykseen palkattavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista johtuvat menot voivat olla tuen perusteena vain silloin, kun tuen saaja sijaitsee kehitysalueen I tukialueella. Muualla maassa nämä menot voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin. Palkkamenojen määrä avainhenkilön osalta lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 % mainituista palkoista.

Menot, jotka aiheutuvat 22 §:ssä tarkoitetusta osallistumisesta ulkomailla pidettävään näyttelyyn, voivat olla tuen perusteena vain silloin, kun yritys osallistuu ensimmäistä kertaa kyseiseen näyttelyyn. Muilta kerroilta nämä menot voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin. Menot, jotka aiheutuvat 22 §:ssä tarkoitetuista markkinatutkimusmatkoista, voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.