1036/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus työministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 16 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Työministeriön tehtäviä ovat:

1) työpolitiikan sekä työvoiman maahanmuuton strategia ja toimeenpano;

2) julkisen työvoimapalvelun suunnittelu ja toimeenpano;

3) Euroopan unionin (EU) ja kansallisen työllisyyspolitiikan sekä valtion viranomaisten työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen;

4) Kansainvälisen työjärjestön toimialaan liittyvät tehtävät;

5) työllisyysohjelmien valmistelu ja toimeenpano;

6) työsuhde ja työaikakysymykset, työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset sekä muut työympäristökysymykset;

7) työriitojen sovittelu;

8) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan ylläpito;

9) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/1978) ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain (725/1990) valvonta;

10) tavoitetta 3 varten laaditun rakennerahasto-ohjelman ja Equal-yhteisöaloiteohjelman hallintoviranomaistehtävät, Euroopan sosiaalirahaston maksuviranomaistehtävät sekä EU:n ja kansallisen työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa;

11) pakolaisiin ja kiintiöpakolaisiin sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät;

12) turvapaikanhakijoiden ja säilöönotettujen vastaanotto sekä joukkopakotilanteisiin varautuminen;

13) paluumuuttoon jamaastamuuttoon liittyvät asiat ja ulkosuomalaisia koskevat asiat;

14) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;

15) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittäminen; sekä

16) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työvoiman käytön säännöstely poikkeusoloissa sekä työvelvollisuuden voimaanpano.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

Työvoimaopisto

merimiespalvelutoimisto

työneuvosto

valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset

vähemmistövaltuutetun toimisto

valtakunnansovittelijain toimisto

Työvoimatoimistot ovat ministeriön yleishallinnollisessa ohjauksessa. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalaansa kuuluvien asioiden käsittelyä työvoima- ja elinkeinokeskuksissa.

3 §
Työasiainneuvosto

Työministeriön apuna toimii työasiainneuvosto.

Työasiainneuvoston tehtävänä on käsitellä työpolitiikan keskeisiä haasteita ja strategioita. Neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet nimeää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä tulee olla tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien nimeämiä henkilöitä. Nimettävien jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa järjestönsä tai virastonsa ylintä johtoa.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen.

Neuvostolla on oikeus asettaa jaostoja ja käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita. Jaostoon voidaan ottaa jäseneksi neuvostoon kuulumattomia henkilöitä. Neuvostolla on pääsihteeri, jonka lisäksi neuvoston sihteeristönä toimivat ministeriön määräämät ministeriön virkamiehet.

4 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on politiikkaosasto, toimeenpano-osasto sekä hallintopalveluyksikkö. Osastojen ja hallintopalveluyksikön välisestä työnjaosta sekä niiden sisäisestä organisaatiosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

5 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ylijohtaja ja yksikön päällikkö voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

6 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään edellä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä, asioiden valmistelusta ministeriössä sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja työpolitiikan kysymyksiin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) työmarkkinaneuvoksella, hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella ja lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Ylijohtajan, johtajan, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, työmarkkinaneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan työministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1998 annettu asetus (1093/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.