1019/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan tarkoitus

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita.

2 §
Tehtävät

Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi;

3) edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista;

4) edistää romanin kielen ja kulttuurin vahvistumista;

5) tukea alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa; sekä

6) osallistua pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 16 muuta jäsentä.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee edustaa romaniväestöä. Neuvottelukunnan muista jäsenistä puolet edustaa romaniväestöä. Nämä valitaan merkittävimpien romanijärjestöjen ja alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien esityksestä. Muut jäsenet edustavat ainakin sosiaali- ja terveysministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä, työministeriötä, ulkoasiainministeriötä ja ympäristöministeriötä. Yksi jäsen voidaan nimetä Suomen Kuntaliiton ja yksi opetushallituksen esityksestä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka muu jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja kutsua sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella jaostoihin pysyviä asiantuntijoita.

5 §
Sihteeri ja muu henkilökunta

Romaniasiain neuvottelukunnalla on päätoiminen pääsihteeri. Neuvottelukunnassa voi olla myös muuta henkilökuntaa.

6 §
Palkkiot ja korvaukset

Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille, sivutoimisille sihteereille sekä asiantuntijoille samoin kuin muulle neuvottelukuntaa avustavalle henkilöstölle maksetaan palkkiota ja korvauksia sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaisesti.

7 §
Alueelliset neuvottelukunnat

Romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistämiseksi kun- kin läänin alueella, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, toimii lääninhallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on hoitaa alueellaan soveltuvin osin 2 §:n 1―4 kohdassa mainittuja tehtäviä. Alueellinen neuvottelukunta asetetaan Etelä-Suomen lääniin, Itä-Suomen lääniin, Länsi-Suomen lääniin ja Oulun lääniin. Oulun lääniin asetettu alueellinen neuvottelukunta toimii Pohjois-Suomen alueellisena neuvottelukuntana Oulun läänin ja Lapin läänin alueilla.

Alueellisiin romaniasiain neuvottelukuntiin nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Neuvottelukunnassa on lisäksi 8―12 muuta jäsentä, joista vähintään puolet edustaa alueen romaniväestöä. Pohjois-Suomen alueelliseen neuvottelukuntaan Lapin lääninhallitus nimeää kaksi jäsentä, joista toinen edustaa alueen romaniväestöä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan romaniasiain neuvottelukunnasta 30 päivänä marraskuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös (1058/1989).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Apulaisosastopäällikkö
Olli Kerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.