865/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivavarusteista 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1, 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 862/2002, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 98/85/EY, 2001/53/EY ja 2002/75/EY;


3) kansainvälisillä yleissopimuksilla vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (SopS 30/1977), vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 2002;


4) testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) laatimia standardeja, jotka on laadittu testausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti, siinä muodossa kuin ne ovat laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sekä sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 2002;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Direktiivillä 2001/53/EY liitteeseen A.1 lisättyjä uusia varusteita, jotka on valmistettu ennen 23 päivää maaliskuuta 2003, voidaan asentaa tai sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan mainitusta päivästä, jos varusteet on valmistettu ennen 2 päivä syyskuuta 2002 Suomessa voimassa olleiden tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien säännösten mukaisesti.

Komission direktiivi 2002/75/EY (32002L0075); EYVL N:o L 254, 23.9.2002, s. 1

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.