864/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (325/1997) 18 § seuraavasti:

18 §
Tiedonantovelvollisuus

Merenkulkulaitoksen on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle, muille Euroopan unionin jäsenvaltioille, aluksen lippuvaltiolle ja MOU:n sihteeristölle, jos satamavaltiona tehdyssä tarkastuksessa on todettu aluksella luokituslaitoksen antama voimassa oleva todistuskirja, vaikka alus ei täytä asiaa koskevia yleissopimusten määräyksiä, tai luokitustodistus, vaikka aluksessa on vika tai puute, joka koskee todistuksessa mainittuja seikkoja. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä vain, jos alus aiheuttaa vakavaa uhkaa turvallisuudelle tai ympäristölle taikka jos on näyttöä, että luokituslaitos on toiminut erityisen piittaamattomasti. Asiasta on ilmoitettava myös asianomaiselle luokituslaitokselle ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä.

Lisäksi Merenkulkulaitoksen on 1 päivään lokakuuta mennessä joka kolmantena kalenterivuonna ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ja MOU:n sihteeristölle:

1) tämän asetuksen mukaista tarkastustyötä tekevien tarkastajien lukumäärä, jolloin mahdollisten osa-aikatyötä tekevien tarkastajien työ muutetaan henkilötyövuosiksi; sekä

2) Suomen satamiin keskimääräistä tilannetta kuvaavana kalenterivuonna tulleiden ulkomaisten alusten lukumäärä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105/EY (32002L0105); EYVL N:o L 19, 22.1.2002, s. 9

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.