838/2003

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 93 §:n, Yleisradio Oy:stä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1380/1993) 7 §:n sekä televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 15 a §:n nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hätätiedotteella ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvan välittömän vaaran taikka huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon välittömän uhan torjumiseksi annettavaa viranomaistiedotetta;

2) muulla viranomaistiedotteella ihmisten tai omaisuuden suojelemiseksi annettavaa viranomaistiedotetta tilanteessa, jossa ihmishenkiin tai omaisuuteen kohdistuva uhka ei ole välitön;

3) viranomaistiedotteella hätätiedotetta tai muuta viranomaistiedotetta;

4) hätätiedotteen välitysjärjestelmällä teknistä järjestelmää, joka mahdollistaa hätätiedotteen välittämisen samaan aikaan ja samanlaisena kaikilla toiminnassa olevilla kanavilla.

2 §
Teleyrityksen velvollisuus välittää viran- omaistiedote

Yleisradio Oy ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu teleyritys on velvollinen välittämään väestölle viranomaistiedotteita siten kuin jäljempänä säädetään.

Viranomaistiedotteen sisältöä ei saa muuttaa. Viranomaistiedote tulee välittää viranomaisen päättämillä kielillä.

Hätätiedote on välitettävä väestölle viivytyksettä. Muu viranomaistiedote on välitettävä väestölle heti, kun se on mahdollista ohjelmatoimintaa kohtuuttomasti häiritsemättä.

3 §
Viranomaistiedotteen välittämisestä päättävät viranomaiset

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu teleyritys on velvollinen välittämään hätätiedotteen, jos se tulee välitettäväksi pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomaiselta. Säteilyturvakeskuksen tai Ilmatieteen laitoksen toimialalla ilmenneessä vaara- tai uhkatilanteessa teleyritys on velvollinen välittämään myös Säteilyturvakeskuksen tai Ilmatieteen laitoksen antaman ensimmäisen hätätiedotteen.

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu teleyritys on velvollinen välittämään muun viranomaistiedotteen, jos se tulee välitettäväksi 1 momentissa mainitulta viranomaiselta tai laitokselta taikka asianomaiselta ministeriöltä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut viranomaiset päättävät siitä, välitetäänkö viranomaistiedote valtakunnallisesti vai alueellisesti.

4 §
Hätätiedotteen välityspiste

Hätätiedote annetaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun teleyrityksen välitettäväksi hätäkeskuksen, poliisin hälytyskeskuksen, merivartioston johtokeskuksen tai rajavartioston esikunnan kautta.

5 §
Hätätiedotteen välitysjärjestelmä

Joukkoviestintäverkossa toimivalla teleyrityksellä on velvollisuus pitää joukkoviestintäverkko ja siihen liitetyt laitteet sellaisessa teknisessä kunnossa, että siinä voidaan välittää hätätiedotteita.

Valtakunnallisten radio-ohjelmistojen jakelusta vastaava teleyritys on velvollinen asentamaan omaan radioverkkoonsa sekä muiden teleyritysten radioverkkoihin hätätiedotteen välitysjärjestelmään liittyvän laitteen ja pitämään sen toimintakunnossa.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistoluvan nojalla radioverkossa toimiva teleyritys sekä Yleisradio Oy ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että radioverkossa välitettävien hätätiedotteen välitysjärjestelmään liittyvä laite on asianmukaisesti kytketty järjestelmään ja toiminnassa.

6 §
Viranomaistiedotteet poikkeusoloissa

Hätätiedotteen välitysjärjestelmän toiminnasta ja viranomaistiedotteista valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa säädetään erikseen.

7 §
Varautumissuunnitelma

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksessään nimeämät, yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kannalta merkityksellisessä asemassa olevat teleyritykset ovat velvollisia laatimaan varautumissuunnitelman normaaliolojen häiriötilanteita sekä valmiuslaissa tarkoitettuja poikkeusoloja varten.

Liikenne- ja viestintäministeriön on 1 momentissa tarkoitettua velvollisuutta asettaessaan otettava huomioon teleyrityksen teleliikenteen merkitys yhteiskunnan kannalta, teleyrityksen hallitsemien viestintäverkkojen maantieteellinen sijainti, teleyrityksen toiminta-alue, teleyrityksen liikevaihto, teleyrityksen työntekijöiden lukumäärä sekä muut näihin rinnastettavat, 1 momentissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävät seikat.

Varautumissuunnitelmassa on kuvattava varautumisen kohteena oleva toiminta sekä ne toimenpiteet, joilla toiminnan jatkuvuus varmistetaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun teleyrityksen on tehtävä varautumissuunnitelman mukaiset etukäteisvalmistelut normaaliolojen häiriötilanteita sekä poikkeusoloja varten.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan asetus sähköisen viestinnän varautumisesta (1297/1997) sekä asetus Yleisradio Oy:n velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia (871/1994).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Laura Vilkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.