824/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 31, 32, 34 § ja 35 §, 36 §, 36 a §:n 2 momentti, 37 §:n 2 ja 3 momentti sekä 38 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 34 § osaksi asetuksessa 403/1998 ja osaksi asetuksessa 595/2000, 35 § osaksi mainitussa asetuksessa 403/1998, 36 a § asetuksessa 131/2003, 37 § asetuksessa 1075/1999 ja 38 a § asetuksessa 1403/1995 sekä

lisätään asetuksen 5 lukuun uusi 30 a §, 35 a § ja 35 b § seuraavasti:

30 a §
Vuokra-aravalainan lyhentäminen

Vuokra-aravalaina voidaan periä lyhennyksen ja koron sisältävinä vuosimaksuina siten kuin 32―35 ja 36 §:ssä säädetään. Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan lyhennys voi lainansaajan niin halutessa vaihtoehtoisesti olla 35 a §:n mukaisesti kiinteä.

31 §
Vuokra-aravalainan kiinteä korko

Vuokra-aravalainasta lukuun ottamatta lyhytaikaista vuokra-asumisen perusparannuslainaa peritään kiinteää vuotuista korkoa nostetulle lainapääomalle siihen ajankohtaan saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään laskettavaksi tai josta lukien 35 a §:n mukaiset lyhennykset alkavat.


32 §
Vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosi- maksun tai lyhennyksen määräytyminen

Vuokratalolainan ensimmäinen vuosimaksu määrätään laskettavaksi tai lyhennykset alkaviksi talon käyttöön hyväksymistä seuraavan maaliskuun 1 päivästä lukien. Lainansaajan on ilmoitettava talon käyttöön hyväksymisestä kahden viikon kuluessa Valtiokonttorille.

Vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan ensimmäinen vuosimaksu määrätään laskettavaksi tai lyhennykset alkaviksi lainan ensimmäisen erän nostamista seuraavan maaliskuun 1 päivästä lukien.

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan ensimmäinen vuosimaksu määrätään laskettavaksi sen maaliskuun 1 päivästä lukien, joka seuraa kuuden kuukauden kuluttua lainan myöntämispäätöksestä.

Lainan myöntävä viranomainen voi erityisestä syystä lainansaajan hakemuksesta määrätä 2 tai 3 momentissa tarkoitetun lainan ensimmäisen vuosimaksun laskettavaksi tai lyhennykset alkaviksi vuotta myöhemmästä ajankohdasta. Lainansaajan on toimitettava hakemus viranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen sitä päivää, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu on määrätty tai lyhennykset olisivat alkaneet. Erityisestä syystä hakemus voidaan käsitellä ja asia ratkaista, vaikka hakemusta ei ole tehty säädettynä aikana.

34 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun alentaminen

Asuntorahaston myöntämän lainan osalta Valtiokonttori ja kunnan myöntämän lainan osalta kunta voi lainansaajan hakemuksesta alentaa aravalain 17 §:n 4 momentin (719/2003) nojalla vuokratalolainan tai vuokra-asuntolainan vuosimaksua enintään niin paljon, että asumistukilain (408/1975) 7 §:ssä tarkoitettu asumismenojen taso saavutetaan.

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksua voidaan 1 momentissa säädetyin perustein alentaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Viiden vuoden kuluttua alentamisesta vuosimaksu palautetaan sille tasolle, jolla se olisi ollut alennuskauden ensimmäisenä vuotena ilman alennusta. Lainoituskohteen muiden lainojen vuosimaksua tai lyhennystä ei voida alentaa, ellei tässä momentissa tarkoitettua alennusta ole tehty ensin.

Vuosimaksu voidaan jättää alentamatta, jollei talon omistaja ole sulauttanut omistamiaan vuokrataloja yhdeksi yhtiöksi tai perustellusta syystä tarkoituksenmukaisiksi yksiköiksi ja tasannut talojen vuokria taikka jos omistaja on laiminlyönyt muut toimenpiteet, joiden avulla vuokratasoa voidaan kohtuullistuttaa.

35 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun vuotuinen tarkistus

Valtiokonttori tarkistaa vuokra-aravalainan vuosimaksua kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä.

Vuosimaksua tarkistetaan prosenttimääräisesti. Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta. Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan huomioon kuitenkin enintään 10 prosenttia.

35 a §
Kiinteälyhenteisen vuokra-aravalainan lyhennys

Kiinteälyhenteisestä vuokra-aravalainasta peritään lyhennystä maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään (lyhennyskausi) alkuperäisestä pääomasta laskettuna seuraavasti:

lyhennyskausi lyhennysprosentti lainan alkuperäisestä pääomasta
1 0,20
2 0,25
3 0,35
4 0,40
5 0,45
6 0,50
7 0,55
8 0,65
9 0,70
10 0,75
11 0,85
12 0,90
13 0,95
14 1,05
15 1,10
16 1,20
17 1,30
18 1,40
19 1,45
20 1,50
21 1,60
22 1,65
23 1,75
24 1,95
25 2,15
26 2,40
27 2,60
28 2,90
29 3,15
30 3,45
31 3,75
32 4,05
33 4,40
34 4,80
35 5,15
36 5,80
37 6,60
38 7,65
39 8,45
40 9,25

Jos kiinteälyhenteinen vuokra-aravalaina on myönnetty asumisoikeustaloa varten, sitä on lyhennettävä 2 momentissa säädetystä poiketen seuraavasti:

lyhennyskausi lyhennysprosentti lainan alkuperäisestä pääomasta
1 0,35
2 0,40
3 0,45
4 0,55
5 0,60
6 0,65
7 0,75
8 0,85
9 0,90
10 1,00
11 1,05
12 1,15
13 1,25
14 1,30
15 1,40
16 1,45
17 1,55
18 1,60
19 1,70
20 1,75
21 1,85
22 2,05
23 2,30
24 2,55
25 2,80
26 3,05
27 3,35
28 3,65
29 3,95
30 4,30
31 4,65
32 5,00
33 5,40
34 5,85
35 6,30
36 6,75
37 7,25
38 8,25
35 b §
Kiinteälyhenteisen vuokra-aravalainan lyhennyksen alentaminen

Asuntorahaston myöntämän lainan osalta Valtiokonttori ja kunnan myöntämän lainan osalta kunta voi lainansaajan hakemuksesta laatia aravalain 17 §:n 4 momentin nojalla kiinteälyhenteiselle lainalle 35 a §:ssä säädetystä poikkeavan lyhennystaulukon. Lyhennyksiä voidaan alentaa enintään niin paljon, että asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettu asumismenojen taso saavutetaan.

Lyhennys voidaan jättää alentamatta, jollei talon omistaja ole sulauttanut omistamiaan vuokrataloja yhdeksi yhtiöksi tai perustellusta syystä tarkoituksenmukaisiksi yksiköiksi ja tasannut talojen vuokria taikka jos omistaja on laiminlyönyt muut toimenpiteet, joiden avulla vuokratasoa voidaan kohtuullistuttaa.

36 §
Vuokratalolainan vuosimaksun tai lyhennyksen laskentaperusteen pienentäminen omaksilunastamisen johdosta

Jos vuokratalosta lunastetaan asunto aravarajoituslain nojalla omistusasunnoksi, Valtiokonttori pienentää yhtiön vuokratalolainan vuosimaksua määrällä, joka vastaa omaksilunastetun huoneiston osuutta yhtiön lainan vuosimaksusta. Jos kyseessä on kiinteälyhenteinen laina, Valtiokonttori pienentää lyhennyksen laskentaperusteen määrää summalla, joka vastaa omaksilunastetun huoneiston osuutta yhtiön lainan alkuperäisestä määrästä.

36 a §
Vuokra-aravalainan viitekorko

Valtiokonttori vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun korkokannan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella vuosittain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta seuraavaksi maaliskuun 1 päivästä alkavaksi vuosimaksukaudeksi ja lyhennyskaudeksi.

37 §
Vuokra-aravalainan korko

Jos 36 a §:ssä tarkoitettu viitekorko ylittää perusomavastuun määrän, vuokratalolainasta, vuokratalon hankintalainasta, vuokra-asuntolainasta ja vuokra-asunnon hankintalainasta perittävän koron määrä lasketaan lisäämällä perusomavastuukoron määrään toistaiseksi seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus siitä viitekoron osuudesta, joka ylittää perusomavastuun.

vuosimaksu- tai lyhennyskausi prosenttiosuus
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 16
7 18
8 20
9 22
10 26
11 30
12 34
13 38
14 42
15 46
16 50
17 54
18 58
19 66
20 74
21 82
22 90
23 98
24 ― 100

Jos vuokratalolaina tai vuokratalon hankintalaina on myönnetty asumisoikeustaloa varten, perusomavastuun määrään lisätään toistaiseksi seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus perusomavastuun ylittävästä viitekoron osuudesta:

vuosimaksu- tai lyhennyskausi prosenttiosuus
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 21
7 23
8 25
9 27
10 31
11 35
12 39
13 43
14 47
15 51
16 59
17 67
18 75
19 83
20 91
21 99
22 ― 100

38 a §
Vuosimaksuina perittävän vuokra-aravalainan enimmäiskorko

Siitä poiketen, mitä 37 §:ssä on säädetty korosta, vuosimaksuina perittävästä vuokra-aravalainasta saadaan kuitenkin periä enintään kunkin lainan vuosimaksun suuruista korkoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 35 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Ennen 1 päivää maaliskuuta 2003 myönnettyihin vuokra-aravalainoihin sovelletaan 37 §:ää ja ennen 15 kesäkuuta 1998 tehtyjen hakemusten perusteella myönnettyihin pitkäaikaisiin vuokra-asumisen perusparannuslainoihin sovelletaan 34 §:ää kuitenkin sellaisina kuin niitä sovellettiin tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

Ministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Tiina Rautio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.