814/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 19 ja 26 §,

sellaisina kuin ne ovat, 19 § osaksi asetuksissa 1243/1997 ja 2/1996 ja 26 § osaksi mainitussa asetuksessa 2/1996 ja asetuksessa 1168/1999, seuraavasti:

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Autokoulussa on annettava kuljettajaopetus niin, että oppilas kykenee liikennesääntöjä noudattaen turvallisesti ja joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Opetuksen tavoitteena on, että hän kykenee välttämään vaaratilanteita ja toimimaan niissä oikein onnettomuuden ehkäisemiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi. Kuljettajaopetuksessa on korostettava erityisesti huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan.

Opetusta annettaessa on noudatettava ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II määräykset täyttävää opetussuunnitelmaa, jonka Ajoneuvohallintokeskus on vahvistanut. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.

Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottoriajoneuvon oikea käyttötapa. C- ja C1-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan opetukseen on sisällytettävä tarpeellisilta osin myös ammattimaista liikennettä koskevat määräykset sekä tiedot auton rakenteesta ja huollosta.

Kuljettajaopetus B-, C- tai C1-luokkaan kuuluvan auton ajo-oikeuden saamiseksi annetaan kahdessa vaiheessa. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (jatko-opetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä.

26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnossa on ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II määräysten mukaisesti todettava, että tutkinnon suorittaja hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti.

Kuljettajantutkintoon sisältyy teoriakoe ja ajokoe. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan ajokoe kuitenkin vain, jos tutkinnon vastaanottaja pitää sitä tarpeellisena. M-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan vain teoriakoe. Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti vastaavan luokan teoriakokeen.

Tutkinnon suorittaja on velvollinen hankkimaan käytettäväksi ajokokeessa tarvittavan ajoneuvon. Ajokokeen aikana hänet katsotaan kuljettajaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 19 §:n 2 momentin ja 26 §:n 1 momentin vaatimuksesta, joka koskee komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II moottoripyörän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen kohtien 6.2.4 ja 6.2.5 soveltamista 50 kilometrin tuntinopeudella, saadaan kuitenkin poiketa 30 päivään syyskuuta 2005 saakka mainittu päivä mukaan lukien. Mainitun direktiivin liitteen II kohdassa 5.2 mainittujen ajokokeessa käytettäviä ajoneuvoja koskevien vaatimusten soveltamisesta saadaan poiketa 30 päivään syyskuuta 2010 saakka mainittu päivä mukaan lukien, jos ajoneuvo on hyväksytty kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja se täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.