813/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 31 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 24 ja 31 §, sellaisena kuin niistä on 24 § osaksi asetuksessa 107/2003, seuraavasti:

24 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen päällikön pätevyydeksi

Kotimaanliikenteen liikennealueen I nimetyllä ja rajatulla alueella toimivassa aluksessa, jonka bruttovetoisuus on enintään 100, päälliköllä tulee olla kuljettajankirja tai eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen (65/2000) 46 §:n mukainen kalastusaluksen kuljettajankirja B.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300, päälliköllä tulee olla kotimaanliikenteen laivurinkirja tai eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 47 §:n mukainen kalastusaluksen kuljettajankirja A. Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivän matkustaja-aluksen päälliköltä vaaditaan lisäksi 12 kuukauden meripalvelu perämiehenä tai päällikkönä.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 1 000, päälliköllä tulee olla vahtiperämiehenkirja. Matkustaja-aluksen päälliköllä tulee lisäksi olla 12 kuukauden meripalvelu perämiehenä tai päällikkönä.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 1 000 mutta alle 3 000, päälliköllä tulee olla yliperämiehenkirja taikka vahtiperämiehenkirja ja 36 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta yliperämiehenä.

Lähiliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 1 000, päälliköllä tulee olla vahtiperämiehenkirja sekä 12 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä. Tästä meripalvelusta tulee vähintään kuusi kuukautta olla palvelua lähiliikenteessä. Jos vahtiperämiehenkirjan saaminen perustuu 67 §:n 2 momentissa mainittuun laivurinkirjan rinnastukseen, tällaisen pätevyyskirjan haltija voi toimia päällikkönä Itämerellä edellä mainituin ehdoin.

Itämerellä liikennöivässä lähiliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 1 000 mutta alle 3 000, päälliköllä tulee olla yliperämiehenkirja taikka vahtiperämiehenkirja ja 36 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta yliperämiehenä. Tästä vahtiperämiehenä suoritetusta meripalvelusta on vähintään 12 kuukauden oltava lähiliikenteessä.

Itämeren ulkopuolella liikennöivässä lähiliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 1 000 mutta alle 3 000, päälliköllä tulee olla yliperämiehenkirja.

Kaukoliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500, päälliköllä tulee olla vahtiperämiehenkirja sekä 36 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta yliperämiehenä. Tästä vahtiperämiehenä suoritetusta meripalvelusta on vähintään 12 kuukauden oltava lähiliikenteessä.

Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 3 000, ja kaukoliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, päälliköllä tulee olla merikapteeninkirja.

31 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen konepäällikön pätevyydeksi

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka koneteho on alle 350 kW ja jossa koneiston hallintalaitteet on niin sijoitettu, että sitä voidaan ohjata ohjauspaikalta, aluksen päälliköllä tulee olla vähintään kuljettajankirja.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kW mutta alle 750 kW, konepäälliköllä tulee olla koneenhoitajankirja.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kW mutta alle 1 500 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja.

Lähiliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kW mutta alle 1500 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja sekä meripalvelua vahtikonemestarina vähintään 12 kuukautta.

Kaukoliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kW mutta alle 750 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja sekä meripalvelua vahtikonemestarina vähintään 12 kuukautta.

Kaukoliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kW mutta alle 3 000 kW, konepäälliköllä tulee olla konemestarinkirja sekä meripalvelua konemestarina vähintään 6 kuukautta.

Muussa kuin kaukoliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 1 500 kW mutta alle 3 000 kW, konepäälliköllä tulee olla konemestarinkirja sekä meripalvelua konemestarina vähintään 6 kuukautta.

Aluksessa, jonka koneteho on vähintään 3 000 kW, konepäälliköllä tulee olla ylikonemestarinkirja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.