784/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan ilmanlaadusta 9 päivänä elokuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (711/2001) 2 §:n 5 kohta, 6 § ja liitteen 7 kohta 7 sekä

muutetaan 11 §:n 2 momentti, 14 § ja liite 5 seuraavasti:

11 §
Väestölle tiedottaminen ja väestön varoitta- minen

Jos edellä 5 §:ssä tarkoitettu varoituskynnys ylitetään, väestölle on tiedotettava ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi väestölle on annettava liitteessä 5 tarkoitetut tiedot radion, television tai lehtien välityksellä.

14 §
Tietojen toimittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Kunnan on toimitettava tiedot 3―5 §:ssä säädettyjen epäpuhtauksien mittausverkoista, mittausmenetelmistä, mittausten tarkoituksesta, mitatuista pitoisuuksista, raja-arvojen ja varoituskynnysten ylityksistä sekä raja-arvojen ylittymisen syistä ja muista tarpeellisista seikoista merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmän ilmanlaatuosaan viimeistään vertailujaksoa seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivänä.

Kunnan on toimitettava alustavat tiedot 5 §:ssä säädettyjen varoituskynnysten ylityksistä, mitatuista pitoisuuksista ja ylitysten kestosta merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmän ilmanlaatuosaan kuukauden kuluessa ylityksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2002/3/EY; EUVL N:o L 67, 9.3.2002, s. 14

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

Liite 5

VAROITUSKYNNYKSEN YLITTYESSÄ VÄESTÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

Väestölle 11 §:n mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä vähintään:

- varoituskynnyksen ylittymispäivä ja kellonaika,

- mittauspaikka tai alue, jolla ylittyminen on tapahtunut,

- syyt ylityksiin, jos ne ovat tiedossa,

- ennusteet:

- maantieteellinen alue, jota ylittyminen koskee,

- muutokset pitoisuuksissa (paraneminen, vakiintuminen tai huononeminen),

- ennakoitujen muutosten syyt,

- ylityksen ennakoitu kesto,

- tiedot herkistä väestöryhmistä, jotka voivat saada ylityksistä terveyshaittoja,

- asianmukaista tietoa terveysvaikutuksista sekä

- herkille väestöryhmille suositeltavat varotoimenpiteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.