767/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1271/2000) 10 §,

muutetaan 1, 4, 5 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti ja liitteen taulukot I, II, III ja IV, sellaisena kuin niistä on 1 § valtioneuvoston asetuksessa (1265/2002), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa valtioneuvoston asetuksessa (1265/2002), uusi 4 ja 5 kohta, asetukseen uusi 5 a, 5 b ja 5 c § ja liitteeseen uudet taulukot II A ja IV A seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa markkinoille luovutettavaan M- ja N-luokan ajoneuvossa (autossa) ja L-luokan ajoneuvossa (moottoripyörässä, mopossa tai vastaavassa) käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn sekä liikkuvissa työkoneissa käytettävään moottoripolttoöljyyn.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) tarkoitetuissa sotilasajoneuvoissa käytettäviin polttoaineisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) liikkuvalla työkoneella ajoneuvolaissa (1090/2002) määriteltyä traktoria, liikenne-traktoria ja moottorityökonetta ja liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (408/1998) määriteltyä liikkuvaa työkonetta;

5) moottoripolttoöljyllä dieselmoottorilla varustettujen ajoneuvojen polttoaineeksi soveltuvia kaasuöljyjä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi liikkuvissa työkoneissa.

4 §
Lyijyttömän moottoribensiinin laatu- vaatimukset

Markkinoille luovutettavan lyijyttömän moottoribensiinin tulee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset asetuksen voimaantullessa ja lisäksi taulukon II mukaiset vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen sekä taulukon II A mukaiset vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

5 §
Dieselöljyn laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan dieselöljyn tulee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon III mukaiset laatuvaatimukset asetuksen voimaantullessa ja lisäksi taulukon IV mukaiset vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen sekä taulukon IV A mukaiset vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

5 a §
Moottoripolttoöljyn rikkipitoisuusvaatimus

Markkinoille luovutettavan moottoripolttoöljyn tulee täyttää tämän asetuksen liitteen taulukon IV rikkipitoisuusvaatimus 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

5 b §
Rikittömien polttoaineiden markkinoille luovuttaminen

Toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa markkinoille edellä 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja polttoaineita, on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että liitteen taulukkojen II A ja IV A mukaiset vaatimukset täyttäviä polttoaineita on riittävästi saatavilla viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2005 alueilla, joiden jakeluasemilla toiminnanharjoittajan markkinoille luovuttamaa moottoribensiiniä ja dieselöljyä tulee myyntiin.

5 c §
Rikittömien polttoaineiden jakelupisteiden merkitseminen

Tämän asetuksen liitteen taulukoiden II A ja IV A mukaiset vaatimukset täyttävien polttoaineiden jakelupisteet on merkittävä polttoaineen rikittömyyden ilmaisemiseksi.

8 §
Määritysmenetelmät

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimustenmukaisuus määritetään standardeissa EN SFS 228 ja EN SFS 590 ilmoitettuja menetelmiä käyttäen.

9 §
Valvonta

Moottoribensiinin, dieselöljyn ja moottoripolttoöljyn valmistajien ja maahantuojien on laadittava vuosittain, ja viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, selvitys edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutetuista polttoaineista. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että kaikki edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutettu moottoribensiini, dieselöljy ja moottoripolttoöljy täyttää tämän asetuksen 3―6 §:n ja liitteen taulukoiden I―IV A vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2003/17/EY, EUVL N:o L 76, 22.3.2003, s. 10

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.