708/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Toiminta-ajatus

Ympäristöministeriö edistää kestävää kehitystä. Tavoitteena on hyvä ja turvallinen elinympäristö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä asunto-olojen kehittäminen.

2 §
Tehtävät

Ympäristöministeriön tehtäviä ovat:

1) ilmansuojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta, meluntorjunta, jäteasiat, meriensuojelu, vesiensuojelu ja muu ympäristönsuojelu;

2) kemikaalien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

3) geenitekniikan käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

4) öljyvahinkojen ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestäminen sekä ympäristövahinkojen korvaaminen;

5) ympäristövaikutusten arviointi;

6) ympäristötalous;

7) luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien suojelu, luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen ja luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoito ja käyttö sekä luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen;

8) maisemanhoito ja -suojelu;

9) luonnon virkistyskäyttö lukuun ottamatta valtion retkeilyalueita;

10) alueiden käytön suunnittelun ja maakunnan suunnittelun ohjaus sekä maapolitiikka;

11) alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinympäristöjen laadun kehittäminen;

12) maa-ainesten käytön ohjaus;

13) kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoito ja rakennussuojelu;

14) rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus sekä

15) asunto-olojen kehittäminen.

3 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus, Valtion asuntorahasto, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot. Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen toimialaan kuuluvaa luonnonsuojelualueiden hoitoa. Ympäristöministeriön yhteydessä on myös öljysuojarahasto.

4 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on alueidenkäytön osasto, asunto- ja rakennusosasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, kansainvälisten asiain yksikkö ja viestintäyksikkö. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittamisesta, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja yksikön sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

5 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on ylijohtaja. Yksikön päällikkönä on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla sekä yksikön tai tulosalueen päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun; sekä

4) viestintäjohtajalla, talousjohtajalla, luonnonsuojelujohtajalla, tietohallintojohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan ja tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä sekä osaston ja yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriöstä 16 päivänä maaliskuuta 2000 annettu asetus (295/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyy nimitystoimivalta tämän asetuksen 7 §:n mukaisesti.

Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.