658/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 9 §:n ja 18 §:n 2 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa (596/2003), sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa (597/2003), nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa

1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 9 §:ssä tarkoitettua sijoituspalveluyrityksen toimilupaa,

2) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa perustaa sivuliike valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, tai

3) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain (580/1996) 7 §:ssä tarkoitettua sivuliikkeen toimilupaa.

2 §
Selvitys hakijasta

Kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä;

2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea sijoituspalveluyrityksen toimilupaa että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että edellä 2 kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (734/1978) 9 luvun 14 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

3 §
Harjoitettavaksi aiottu toiminta

Hakemuksessa on lueteltava ja kuvattava ne sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspalveluyritys aikoo tarjota. Hakemuksessa on myös lueteltava ja kuvattava sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu muu liiketoiminta, jota sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus harjoittaa.

4 §
Osakepääoma

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemukseen on liitettävä selvitys osakepääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet on merkitty, perustamiskokouksen pöytäkirja sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus.

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että osakepääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka osakepääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain (734/1978) 2 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu lausunto.

5 §
Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen sellaiset omistajat, joiden omistusosuus sijoituspalveluyrityksestä suoraan tai välillisesti on vähintään yksi kahdeskymmenesosa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriotteet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetun omistajan taloudellisesta asemasta, jonka tulee sisältää myös tiedot omistajan sijoituspalveluyritykseltä saamista luotoista sisältäen luottojen pääoman, koron ja laina-ajan sekä luotonantoon rinnastettavista eristä. Jos omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos omistaja on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset on ilmoitettava myös osakkeenomistajaan rinnastettavasta arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetusta luonnollisesta henkilöstä ja oikeushenkilöstä. Hakemuksessa on lisäksi yksilöitävä se seikka, jonka perusteella luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä on pidettävä osakkeenomistajaan edellä tarkoitetulla tavalla rinnastettavana henkilönä.

6 §
Sijoituspalveluyrityksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista yhtiökokouksen, hallintoneuvoston kokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät sijoituspalveluyritykselle valitut hallintoneuvoston ja hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Hakemuksessa on lisäksi mainittava hallintoneuvoston ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan yhteystiedot, jos nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai asiakirjoista, sekä liitettävä sanottujen henkilöiden virkatodistukset.

Jos sijoituspalveluyritykselle on valittu yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, selvityksestä on ilmettävä se, millä edellytyksillä varatoimitusjohtaja tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on eri varatoimitusjohtajien sijaantulojärjestys.

7 §
Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 15 a §:ssä tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

8 §
Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi toimilupahakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä toiminnan jakautumisesta sijoituspalvelujen tarjoamiseen, muuhun liiketoimintaan ja sijoituspalveluyrityksen omaan lukuun tehtävään kauppaan;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Toimintasuunnitelman tulee lisäksi sisältää selvitys asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä ulkoistettavista toiminnoista. Hakemuksesta on käytävä ilmi asiamiesten sekä ulkoistettavia toimintoja hoitavien nimet ja yhteystiedot

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Toimilupahakemukseen on liitettävä jäljennös hakemuksesta, jolla yhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

10 §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sijoituspalveluyrityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta hakemukseen on liitettävä:

1) kuvaus sijoituspalveluyrityksen organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä ja selvitys palkattavan henkilöstön määrästä sekä henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

2) kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä;

3) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

4) kuvaus toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

5) selvitys niistä järjestelmistä ja menetelmistä, joilla sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus seurata ja hallita sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 luvussa tarkoitettuja riskejä;

6) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja ulkoistettavien toimintojen osalta;

7) selvitys luotonmyönnön tavoitteista ja riskinoton periaatteista, luoton myöntöprosessista, luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-, seuranta- ja valvontajärjestelmistä sekä luottoriskien hallinnan arvioinnista;

8) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpitomenetelmistä;

9) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta sekä kuvaus ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

10) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta ja -vastuista, tietoturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta;

11) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet;

12) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa;

13) sijoituspalveluyrityksen keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä sijoituspalveluyrityksen päätöksentekoelinten työjärjestykset sekä sijoituspalveluyrityksessä sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

11 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen vastustamiseksi annettuihin määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta.

12 §
Takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen tilille

Jos sijoituspalveluyritys aikoo vastaanottaa sijoituspalvelun yhteydessä asiakkailta takaisinmaksettavia varoja tilille, hakemukseen on liitettävä selvitys suunnitellusta tilijärjestelmästä ja siitä, miten varojen siirto ja nosto tililtä tapahtuu, sekä luonnokset asiakkaan kanssa solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys asiakkaalta takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen tilille liittyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

13 §
Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistajien luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä edellä 5 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnastettavaa luonnollista henkilöä koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) sijoituspalveluyrityksen nimen;

2) ilmoittajan nimen;

3) tiedot sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka oikeuttavat ilmoittajan hyötymään sijoituspalveluyrityksen osakkeiden tuotosta;

4) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoittaja toimii, vajaavaltaisten määräysvallassa olevista yhteisöistä, vajaavaltaisten omistusosuuksista sijoituspalveluyrityksessä taikka sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat edellä tarkoitetun määräysvallan tai omistusosuuden syntymiseen;

5) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun määräysvallassa olevan yhteisön harjoittamasta tai suunnitellusta yhteistyöstä sijoituspalveluyrityksen kanssa;

6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa olevista yhteisöistä sekä tällaisen yhteisön taloudellisesta tilasta ilmoituksen tekohetkellä sisältäen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä, jos tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hallituksen taikka kaikkien henkilökohtaisesti vastuunalaisten yhtiömiesten päiväämän ja allekirjoittaman selvityksen tilinpäätöksen jälkeen sattuneista yhteisön asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhteisön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta;

7) tiedot ilmoittajan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä muun yhteisön hallintoneuvostossa tai hallituksessa taikka ilmoittajan toimimisesta muun yhteisön johdossa;

8) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun määräysvallassa olevan yhteisön arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista omistus- ja ääniosuuksista myös muissa kuin sellaisissa yhteisöissä, joiden osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteeksi taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa sijoituspalveluyrityksessä, joka ylittää yhden kahdeskymmenesosan sijoituspalveluyrityksen pääoma- tai äänimäärästä taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

10) tiedot ilmoittajan mahdollisesta määräämisestä liiketoimintakieltoon;

11) tiedot ilmoittajaan, hänen määräysvallassaan olevaan yhteisöön tai yhteisöön, jossa hän on tai on ollut edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asemassa kohdistetuista mahdollisista kurinpito-, huomautus- tai muista moitemenettelyistä sinä aikana kun hän on ollut edellä tarkoitetussa asemassa;

12) tiedot ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa ilmoittaja on edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asemassa mahdollisesti alkaneesta velkajärjestely- tai konkurssimenettelystä;

13) ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa hän on tai on ollut edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asemassa, kotipaikan ulosottoviranomaisen antaman todistuksen edellä tarkoitetun henkilön tai yhteisön mahdollisesti täytäntöönpanossa olevista ulosottoasioista;

14) tiedot siitä, onko ilmoittaja, hänen määräysvallassaan oleva yhteisö taikka yhteisö, jossa ilmoittaja on tai on ollut edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asemassa aiemmin hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimilupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta toimiluvan peruuttamisesta ja peruuttamisen syy;

15) tiedot siitä, onko ilmoittaja joko yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä taikka siihen verrattavissa olevassa asemassa tai onko hänen määräysvallassaan oleva tai ollut yhteisö hakenut arvopaperipörssin, optioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy;

16) muun sellaisen seikan, jota ilmoittaja pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistajana.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys ilmoittajan vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta sekä edunvalvojaa itseään koskeva ilmoitus, joka sisältää 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jolleivät tiedot ja selvitykset ilmene 1 momentissa tarkoitettua henkilöä koskevasta ilmoituksesta.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä edellä 5 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnastettavaa oikeushenkilöä koskeva tällaisen oikeushenkilön puolesta nimenkirjoitusoikeutta käyttävien luonnollisten henkilöiden päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 1 momentin 1, 3, 4, 6 ja 16 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) ilmoittajan toiminimen sekä edustajan nimen ja yhteystiedot;

3) tiedot siitä, onko ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön toiminta luvanvaraista toimintaa sekä kuka toimiluvan on myöntänyt, missä ja milloin;

4) tiedot ilmoittajan määräysvallankäyttäjistä;

5) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvaltaan kuuluvan yhteisön harjoittamasta yhteistyöstä sijoituspalveluyrityksen kanssa;

6) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön edellä 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

8) tiedot ilmoittajaan tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön kohdistetuista mahdollisista kurinpito-, huomautus- tai muista moitemenettelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön mahdollisesti alkaneesta velkajärjestely- tai konkurssimenettelystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön kotipaikan ulosottoviranomaisen antaman todistuksen edellä tarkoitettujen yhteisöjen mahdollisesti täytäntöönpanossa olevista ulosottoasioista;

11) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimilupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta toimiluvan peruuttamisesta sekä toimiluvan peruuttamisen syy;

12) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen hänen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut arvopaperipörssin, optioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy.

14 §
Sijoituspalveluyrityksen johdon luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa koskeva tällaisten henkilöiden päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1―16 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) tiedot sijoituspalveluyrityksen ilmoittajalle myöntämistä luotoista sisältäen luottojen pääoman, koron ja laina-ajan sekä luotonantoon rinnastettavista eristä;

3) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan tehtävistä ja vastuista sijoituspalveluyrityksessä;

5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulutuksesta;

6) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan aikaisemmasta sijoituspalveluyrityksen tehtävien hoidon kannalta olennaisesta työkokemuksesta ja niihin liittyneistä vastuista entisten työnantajien palveluksessa;

7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus- ja ääniosuuksista sijoituspalveluyrityksessä;

8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta hoitaa sijoituspalveluyrityksen hallintoa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys edellä 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun yrityksen hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1―5, 7 ja 9―14 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

3) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta.

15 §
Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon perustettavan sijoituspalvelu- yrityksen sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen lupahakemukseen sivuliikkeen perustamiseksi Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon on liitettävä:

1) jäljennös sijoituspalveluyrityksen toimivaltaisen elimen päätöksestä perustaa sivuliike toiseen valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys sijaintivaltion sijoituspalveluyrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;

7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta sijoituspalveluyrityksen organisaatioon ja sivuliikkeen organisaatiorakenne;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista henkilöistä sekä 14 §:ssä tarkoitettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

16 §
Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen on liitettävä Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sijoituspalveluyrityksen osalta:

1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta sen kotivaltiossa;

2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen, jos tällainen lupa on sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännön mukaan sivuliikkeen perustamisen edellytys;

3) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen päättävien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on päätetty perustaa Suomeen sivuliike, ja perustamisessa noudatettava menettely;

4) edellä 2―8, 13 ja 14 §:ssä sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut selvitykset sijoituspalveluyrityksestä.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää edellä 9 §:n 1 momentissa ja 10―12 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

2) selvitys sivuliikkeen organisaatiosta sekä edellä 14 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivuliikkeen johdosta;

3) selvitys raportointijärjestelmästä sivuliikkeestä sijoituspalveluyritykselle sekä valvoville viranomaisille;

4) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään.

Sijoituspalveluyrityksen valvonnasta ja sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeudesta sijoituspalveluyrityksen kotivaltion valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojensaantioikeudesta sivuliikkeessä;

3) selvitys sijoituspalveluyrityksen kotivaltion valvontaviranomaisen oikeudesta tarkastaa ja valvoa Suomessa sijaitsevaa sivuliikettä;

4) selvitys sijoituspalveluyrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sijoituspalveluyrityksen kotivaltion sijoittajien korvausrahastoa vastaavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko sijoituspalveluyritys ja sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tämän järjestelmän piiriin. Selvityksestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä 10 päivänä syyskuuta 1996 annettu valtiovarainministeriön päätös (675/1996).

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Katri Nuotio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.