652/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä sekä lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 17 §:n 3 momentin ja 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 5 momentin 12 kohdan nojalla nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 484/2002 ja viimeksi mainittu laissa 389/1995:

1 §
Vastuuvelkaan rinnastettavat erät

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on vastuuvelan lisäksi katettava velka työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon ja velka yrittäjien eläkelain (468/1969) 10 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon ja vakuutusmaksuista johtuvat velat sekä maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 13 §:stä, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:stä, luopumiseläkelain (16/1974) 22 §:stä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 35 §:stä, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 38 §:stä, maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain (1340/1996) 21 §:stä, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain (1297/1994) 13 §:stä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:stä ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:stä johtuva velka valtiolle sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:stä johtuva velka Kansaneläkelaitokselle.

2 §
Vastuuvelasta vähennettävät erät

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelan bruttomäärästä vähennetään maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen perusvakuutuksen vakuutusmaksut siltä osin kuin niitä ei oteta huomioon maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n 1 momentin mukaista maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustannettavaa osuutta määrättäessä.

3 §
Vastuuvelan katteeksi hyväksyttävät erät

Lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katteeksi hyväksytään saaminen työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustan-nustenjaosta ja saaminen yrittäjien eläkelain 10 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannustenjaosta sekä maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:stä, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:stä, luopumiseläkelain 22 §:stä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 35 §:stä, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 38 §:stä, maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 21 §:stä, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 13 §:stä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 41 §:stä ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 10 §:stä johtuva saaminen valtiolta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:stä johtuva saaminen Kansaneläkelaitokselta sekä vakuutusmaksusaamiset lukuun ottamatta 2 §:ssä tarkoitettua määrää.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle 31 päivänä joulukuuta 1999 annetut sosiaali- ja terveysministeriön määräykset Dnro 64/02/1999 sekä 12 päivänä joulukuuta 1995 annetut sosiaali- ja terveysministeriön määräykset Dnro 11/49/95 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Ministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Päivi Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.