625/2003

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun palosuojelurahastolain (306/2003 ) 18 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Palosuojelumaksun maksuunpanoon ja palosuojelurahaston hallintoon sovelletaan sen lisäksi, mitä palosuojelurahastolaissa (306/2003) säädetään, tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Tietojen ilmoittaminen palosuojelumaksun maksuunpanoa varten

Vakuutusvalvontavirasto ilmoittaa palosuojelumaksun maksuunpanoa varten ulkomaisesta ETA-vakuutusyhtiöstä Etelä-Suomen lääninhallitukselle tiedot:

1) yhtiön nimestä ja kotivaltiosta;

2) sen ulkomaisen toimipaikan osoitteesta, josta yhtiö harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa Suomessa; sekä

3) yhtiön asiamiehen nimestä ja osoitteesta Suomessa.

Palosuojelurahastolain 2 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut maksuvelvolliset antavat palosuojelumaksun maksuunpanoa varten tarvittavat tiedot asianomaiselle lääninhallitukselle sisäasiainministeriön laatimalla ilmoituslomakkeella. Ilmoituslomakkeesta tulee käydä esille tiedot:

1) vakuutuksenantajasta;

2) yhteystiedot;

3) tiedot palosuojelumaksun perusteena olevista vakuutuksista; sekä

4) palosuojelumaksun määrästä.

3 §
Maksuunpanoluettelo

Lääninhallitus laatii maksuvelvollisista maksuunpanoluettelon, johon on merkittävä kunkin maksuvelvollisen nimi ja osoite, palosuojelumaksun laskuperuste ja määrä, maksulipun numero sekä eräpäivä. Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa harjoittavan ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön osalta maksuunpanoluetteloon merkitään yhtiön nimi ja kotivaltio, ulkomaisen toimipaikan osoite sekä palosuojelumaksun suorittamista varten yhtiöllä olevan asiamiehen nimi ja osoite Suomessa.

4 §
Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu sisäasiainministeriötä edustava puheenjohtaja ja jäseninä sisäasiainministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja, pelastusalan järjestöjen edustaja sekä kolme muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

5 §
Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

6 §
Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio. Sisäasiainministeriö vahvistaa palkkiot.

7 §
Henkilöstö

Palosuojelurahastolla on pääsihteeri ja tekninen sihteeri sekä tarvittaessa muutakin henkilökuntaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies
Johanna Hakala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.