610/2003

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 13 §:n nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:

1) taloudellisen kehityksen seuranta ja ennustaminen, talous- ja rakennepolitiikan valmistelu ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi;

2) finanssipolitiikan tavoitteet, keinot ja arviointi;

3) valtion talousarvio, valtiontalouden kehykset, toiminta- ja taloussuunnittelun perusteet sekä hallituksen kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta;

4) valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen yleinen järjestelmä;

5) valtion taloushallinto, valtiontalouden valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin perusteet sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta;

6) valtion hankintatoimen yleiset perusteet;

7) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajajärjestelmä;

8) Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan petostentorjuntavirastoa koskevat asiat;

9) valtion lainanannon ja korkotukilainojen yleiset perusteet;

10) valtion omaisuuden omistamisen ja hallinnan yleiset perusteet, toimitilojen järjestämisen yleinen ohjaus sekä valtionperinnöt;

11) valtion toimintojen maksullisuuden ja maksujen yleiset perusteet;

12) indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa;

13) veropolitiikan suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen sekä verojärjestelmän kehittäminen;

14) verot ja veronluonteiset maksut;

15) yleistä tullipolitiikkaa koskevat asiat ja siihen kuuluvat tullimenettelyt sekä kiintiö- ja suspensiotullit;

16) rahoitusjärjestelmän kehittäminen;

17) valtion lainanoton, velanhoidon ja kassavarojen sijoittamisen yleinen ohjaus ja valvonta sekä arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta;

18) valtiontakaukset ja -takuut sekä niihin verrattavat sitoumukset;

19) rahajärjestelmä, maksuvälineet ja -järjestelmät;

20) luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien sekä panttilainauslaitosten toimintaa koskevat asiat;

21) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa koskevat asiat;

22) rahoitusmarkkinoiden valvonnan sääntely;

23) Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää koskevat asiat;

24) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Maailmanpankkiryhmää, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiötä koskevat asiat;

25) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen, keskustason työnantajatoiminta, henkilöstön oikeudellisen aseman ja sopimusjärjestelmän perusteet, valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen, eläkkeiden ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely;

26) virkasuhteen ehdoista määrääminen, kun asia ei kuulu viraston tai valtion liikelaitoksen toimivaltaan, sekä viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi;

27) valtion yleisen tilastotoimen järjestäminen ja kehittäminen;

28) hallinnon rakenteiden ja ohjausjärjestelmien yleinen kehittäminen, keskushallinnon toiminnan kehittäminen;

29) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja tuotantotehokkuuden parantaminen;

30) komitealaitos;

31) valtion tietohallinnon, tietojenkäsittelyn ja tietovarantojen yleinen kehittäminen;

32) valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen;

33) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ohjaus ja edistäminen sekä toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

34) valtioneuvoston yhteisten tietojärjestelmien sekä tietoliikenne- ja viestintäverkkojen tekninen kehittäminen ja ylläpito;

35) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa.

2 §
Ministeriön alaiset virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Tilastokeskus;

2) tullilaitos;

3) Valtiokonttori;

4) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

5) verohallinto;

6) Senaatti-kiinteistöt;

7) valtion vakuusrahasto;

8) valtion eläkerahasto;

9) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta;

10) valtion eläkelautakunta;

11) virkamieslautakunta;

12) Anuukar Holding Oy;

13) Edita Oyj;

14) Haus kehittämiskeskus Oy;

15) Kapiteeli Oy;

16) Hansel Oy;

17) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy;

18) Rahapaja Oy;

19) Sampo Oyj;

20) Silta Oy;

21) Solidium Oy;

22) Sponda Oyj;

23) Suomen Vientiluotto Oyj;

24) Tietokarhu Oy;

25) Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstöosasto;

6) hallinnon kehittämisosasto;

7) hallintoyksikkö;

8) valtioneuvoston tietohallintoyksikkö.

Toimintayksiköiden välisestä työnjaosta samoin kuin esikuntaelinten sekä muiden valmistelua yhteensovittavien ja avustavien yksiköiden ja toimielinten asettamisesta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Toimintayksiköiden tarkemmasta organisaatiosta päättävät niiden päälliköt.

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja tämän apuna alivaltiosihteerit.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä tietohallintojohtaja.

Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosastopäällikkö tai vastaava muu virkamies.

Ministeriön työjärjestyksen määräyksellä asetettujen yksiköiden ja toimielinten päälliköt määrää tehtävään ministeri ja muiden yksiköiden päällikön yksikön asettaja.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston osastopäälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi ja valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä ja osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvos, hallintojohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivalla tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä, finanssineuvoksella apulaisosastopäällikkönä ja muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) tietohallintojohtajalla, lainsäädäntöneuvoksella, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

9) muilla virkamiehillä tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Valtioneuvosto nimittää muut 5 §:n 1–8 kohdassa mainitut virkamiehet.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, osaston päälliköllä, hallintojohtajalla ja tietohallintojohtajalla sekä työjärjestyksessä määrätyn yksikön tai osaston sisäisen yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään edellä säädetyn lisäksi ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten asemasta, tehtävistä ja sijaisuuksista sekä asioiden valmistelusta ja sisäisestä hallinnosta ministeriössä.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty toinen ministeri hyväksyy toimialansa osalta valtiovarainministeriön työjärjestyksen ennen sen antamista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriöstä 26 lokakuuta 2000 annettu asetus (879/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Ministeri
Leena Luhtanen

Alivaltiosihteeri
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.