585/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2003

Puolustusministeriön työjärjestys

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään puolustusministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta, johtavien virkamiesten tehtävistä, johtavien virkamiesten sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Ministeriön suunnittelu- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin taloussäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hänen apunaan on kansliapäällikkö ja ministeriön johtoryhmä.

3 §
Ohjaus ja johtaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden hallintoyksiköiden välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Ministeriön ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä toimintatavoissa toteutetaan ministeriön arvoja sekä yhdessä sovittuja toimintalinjoja.

Hallinnonalan tulosohjausta johtavat ministeri ja kansliapäällikkö.

Ministeriön keskeiset tulostavoitteet vahvistaa ministeri, osaston ja erillisen toimintayksikön tavoitteet kansliapäällikkö sekä osaston yksikön tavoitteet osastopäällikkö, kukin tulostavoitteista käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Osastopäälliköiden ja muiden esimiesten tulee huolehtia siitä, että vahvistetut tulostavoitteet saavutetaan.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriöllä on johtoryhmä, joka käsittelee hallinnonalan ja ministeriön kannalta periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia taikka toiminnan yhteensovittamisen kannalta keskeisiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana ministeri ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö sekä osastopäälliköt ja muut ministerin erikseen määräämät virkamiehet. Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu ministerin kutsusta.

5 §
Ohjausryhmät

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevien kysymysten valmistelemiseksi pidetään kansliapäällikön johtamia kokouksia, joihin osallistuvat osastopäälliköt ja muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet. Lisäksi ministeri tai kansliapäällikkö voi asettaa muitakin ohjausryhmiä yhteensovittamaan asioiden valmistelua.

3 luku

Organisaatio sekä osastojen, yksiköiden ja virkamiesten tehtävät

6 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluu yksiköitä, siten kuin jäljempänä säädetään.

Lisäksi ministeriössä on kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, tarkastusyksikkö ja tiedotusyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö.

7 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen ohella, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään:

1) vastata hallinnonalan sekä ministeriön toiminnan, organisaation ja henkilöstöpolitiikan yleisestä kehittämisestä;

2) johtaa hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja tulostavoitteiden valmistelua sekä seurata niiden toteutumista;

3) yhteensovittaa osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimintaa;

4) käydä tuloskeskustelut osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien kanssa;

5) vastata ministeriön laajakantoisten ja merkittävien hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa;

6) seurata hallinnonalan virastojen, laitosten ja muiden hallintoyksiköiden toimintaa;

7) johtaa kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen liittyvien asioiden valmistelua ja toimia puolustusministeriötä tässä tehtävässä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean puheenjohtajana;

8) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

8 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä oman osastonsa ja muiden osastojen välisestä yhteistoiminnasta.

Osastopäällikkö ratkaisee osaston päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjestyksessä anneta muulle osaston virkamiehelle.

Osastopäällikön tulee seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia esityksiä.

Osastopäällikkö pitää ministerin ja kansliapäällikön tietoisina osaston toimialalla vireillä olevista tärkeistä asioista.

9 §
Yhteiset tehtävät ja työnjako

Kukin osasto ja erillinen toimintayksikkö vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talous-arvioehdotuksen valmistelusta;

2) tulosohjauksen valmistelusta ja seurannasta;

3) toimintaympäristön kehityksen seurannasta ja arvioinnista;

4) yhteistoimintaverkostoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

5) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelusta.

Tarkemmasta työnjaosta osastossa ja erillisessä toimintayksikössä määrää asianomaisen osaston osastopäällikkö tai erillisen toimintayksikön johtaja vahvistamassaan sisäisessä määräyksessä.

Ministeriön henkilöstöön kuuluva on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osastopäällikkö määrää.

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö ja kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointia sekä seurannan yhteensovittamista;

2) puolustuspolitiikan kehittämistä ja puolustuspolitiikan perusteiden tuottamista;

3) puolustusvoimille annettavia sotilaallisen maanpuolustuksen suunnitteluperusteita ja niiden kehittämistä;

4) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelun, toiminta- ja taloussuunnittelun sekä tulosohjauksen perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

5) sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja yhteensovittamista osana kokonaismaanpuolustusta;

6) yleistä maanpuolustusvalmiutta;

7) yleisen asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusteita ja ohjausta;

8) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

9) aseidenriisuntaa ja asevalvontaa.

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on kehittämisyksikkö, säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallintopoliittista kehitystä;

2) hallinnonalan toiminnan ja organisaation kokonaiskehittämistä;

3) tietoyhteiskuntaa ja tietohallintoa;

4) säädösvalmistelua sekä valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista;

5) hallinnonalan oikeudellista ohjausta;

6) hallinnonalan päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta;

7) tutkimusyhteistyötä;

8) hallinnonalan tutkimustoiminnan ohjausta ja kehittämistä;

9) tutkimusten ja arviointien tuottamista.

Osaston tutkimusyksikköön kuuluvat maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975) ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (107/2002).

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, talousyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjausta ja taloussuunnittelua sekä niiden kehittämistä;

2) hallinnonalan talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa;

3) talousseurannan toteuttamista;

4) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;

5) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

6) asevelvollisten, rauhanturvaamishenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksien ja korvausten kehittämistä;

7) hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

8) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

9) virka- ja työvoima-apua;

10) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

11) kiinteistöhallintoa.

13 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee ministeriön sisäisiä asioita, jotka koskevat:

1) ministeriön johdon tukipalveluja;

2) henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamisen kehittämistä;

3) valmius- ja turvallisuussuunnittelua;

4) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

5) tiedonhallinnan yleistä järjestämistä;

6) muita toiminnan tukipalveluja, jolleivät ne tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

14 §
Tiedotusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittäminen;

2) ministeriön ulkoinen ja sisäinen viestintä;

3) ministeriön ylimmän johdon viestintäpalvelujen järjestäminen;

4) ministeriön sähköisen viestinnän ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yksikkö yhteensovittaa ja avustaa myös osastojen ja erillisten toimintayksikköjen viestintää.

15 §
Tarkastusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) tarkastaa hallinnonalan johtamis- ja hallintojärjestelmien toimivuutta sekä ministeriön ohjauksen toteutumista hallinnonalalla;

2) arvioida ja kehittää hallinnonalan sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan asianmukaisuutta suhteessa toimintoihin liittyviin riskeihin;

3) suorittaa kansliapäällikön erikseen määräämät tehtävät.

16 §
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö

Sihteeristö valmistelee turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle kuuluvat asiat ja toimii valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä sekä valmiussihteerikokousten puheenjohtajana. Komitean tehtävistä säädetään turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (288/2003).

17 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä. Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua edellä 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

4 luku

Asioiden valmistelu

18 §
Asioiden käsittely

Asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty millekään osastolle tai erilliselle toimintayksikölle, käsitellään siinä osastossa tai erillisessä toimintayksikössä, johon ne luonteensa puolesta lähinnä kuuluvat.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä osaston tai erillisen toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee asian kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää sitä.

19 §
Yhteistyö asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa osastojen, erillisten toimintayksiköiden ja virkamiesten tulee pitää yhteyttä neuvotteluin, toiminnastaan tiedottamalla ja muilla sopivilla tavoilla.

20 §
Työryhmät sekä projektityöskentely

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten ministeri tai kansliapäällikkö voi toistaiseksi tai määräajaksi asettaa projektin tai työryhmän ja määrätä sen puheenjohtajaksi ja jäseniksi vahvistetusta työnjaosta riippumatta ministeriön henkilöstöä.

Ministeriössä voidaan ilman erillistä asettamispäätöstä muodostaa virkamiehistä yhteistyötiimejä.

Jos ministeriön virkamies kutsutaan toisen ministeriön, muun viraston tai laitoksen asettamaan työryhmään, on asiasta ilmoitettava asianomaiselle esimiehelle.

21 §
Yhteistoiminta

Yhteistoiminnasta ministeriössä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988) ja määrätään lain 15 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintasopimuksessa.

Virkamiesten tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan asioiden valmistelussa.

22 §
Ministeriön johdon informoiminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista tai esittelyä ilmoitettava hallinnonalaa koskevasta tärkeästä asiasta.

Osastosta ja erillisestä toimintayksiköstä esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen esittelylistan jakamista tai asian esittelemistä ministerille tai kansliapäällikölle taikka ennen asian käsittelyä valtioneuvoston tai eduskunnan valiokunnassa informoitava osastopäällikköä tai erillisen toimintayksikön johtajaa.

23 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtioneuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä asia on tarvittaessa selostettava ministerille hyvissä ajoin ennen esittelyä. Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt esittelylistan luonnoksen. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön luvalla.

Mitä edellä säädetään esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös puolustusministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

24 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava kutsusta ja selvitettävä asian käsittelyä valiokunnassa ministerille ja kansliapäällikölle.

5 luku

Ratkaisuvallan järjestäminen

25 §
Asioista päättäminen

Ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä.

Asioiden esittelijöinä toimivat valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä tarkoitetut virkamiehet.

26 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille.

27 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, osaston yksiköiden johtajat sekä erillisten toimintayksiköiden johtajat ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.

28 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion sekä organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta toimialasta vastaavan osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan ratkaistaviin;

2) lausunnon tai selvityksen antamista tai esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston tai erillisen toimintayksikön toimialaa;

3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä virkamiesten palkkauksia;

4) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

5) ministeriön virkojen sijoittamista osastoihin tai erillisiin toimintayksiköihin;

6) henkilön siirtämistä osastosta tai erillisestä toimintayksiköstä toiseen;

7) virkamiehen irtisanomista valtion virkamieslain (750/1994) 27 §:n nojalla;

8) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehille;

9) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

10) matkamääräyksen antamista osastopäälliköille ja erillisten toimintayksiköiden johtajille;

11) osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien vuosilomasuunnitelmaa.

29 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) virkojen sijoittamista osaston yksiköihin;

3) matkamääräyksen antamista osastonsa yksikön johtajalle sekä matkamääräyksen antamista ulkomaille tehtävää virkamatkaa varten osaston muulle henkilöstölle;

4) osaston henkilöstön vuosilomasuunnitelmaa.

30 §
Erillisen toimintayksikön johtajan ja osaston yksikön johtajan ratkaisuvalta

Erillisen toimintayksikön johtaja ja osaston yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, joka on merkitykseltään vähäinen;

2) matkamääräysten antamista yksikön henkilöstölle kotimaassa tehtävää virkamatkaa varten.

Lisäksi erillisen toimintayksikön johtaja antaa matkamääräyksen yksikön henkilöstölle ulkomaille tehtävää virkamatkaa varten sekä vahvistaa yksikön henkilöstön vuosilomasuunnitelman.

31 §
Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö

Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) aluevalvontaa, ei kuitenkaan voimakeinojen käyttöä koskevia asioita;

2) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa.

32 §
Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö

Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) hallinnonalan talousarvion toimeenpanoa;

2) hallinnonalan käytössä olevia kiinteistöjä;

3) puolustusvoimien virka- ja työvoima-apua.

33 §
Säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikön johtaja

Säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, rintamaveteraaneja koskevat asiat.

34 §
Henkilöstöyksikön johtaja

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään asiat, jotka koskevat

1) puolustushallinnon palkkausehtoja tai niihin verrattavia palvelussuhteen ehtoja, joista ministeriö lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla päättää;

2) sotilas- ja virkapukuja ja niihin kuuluvia arvomerkkejä;

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä puolustusvoimien virkamiehelle, jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta, valtioneuvosto tai puolustusministeriö, sekä puolustusministeriön nimittämälle puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajalle.

35 §
Hallintoyksikön johtaja

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:

1) henkilön nimittämistä virkaan, jonka palkkausluokka on enintään A 21, tai ottamista vastaavaan työsuhteiseen tehtävään;

2) nimittämistä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri sekä työsuhteisen toimihenkilön sijaisen ottamista;

3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä ministerin nimittämälle sekä enintään palkkausluokkaan A 21 kuuluvalle virkamiehelle tai vastaavan vapautuksen antamista työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

4) todistuksen antamista ministeriön virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä sekä vastaavan todistuksen antamista työsuhteiselle;

5) muun kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

6) ministeriön virkamiesten ikälisiä ja työsopimussuhteisen henkilöstön palvelusvuosilisiä sekä vuosilomakorvauksia;

7) sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä vastaavalle työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

8) vahingonkorvauksia;

9) tilivirastotehtävien hoitamista;

10) ministeriön ratkaisua viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

6 luku

Nimitykset, sijaisuudet ja virkavapaudet

36 §
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää enintään vuodeksi puolustusministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto.

Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää puolustusministeriö.

37 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osastopäällikön sijaisena toimii hänen määräämänsä saman osaston yksikön johtaja taikka muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt. Osaston yksikön sekä erillisen toimintayksikön johtajan sijaisesta määrätään asianomaisen osaston tai erillisen toimintayksikön sisäisessä määräyksessä.

38 §
Virkavapaus

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää puolustusministeriö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi puolustusministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston yleisistunto sekä puolustusministeriön nimittämälle virkamiehelle puolustusministeriö.

7 luku

Voimaantulo

39 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 14 päivänä helmikuuta 2002 annettu puolustusministeriön työjärjestys (115/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2003

Puolustusministeri
Matti Vanhanen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.