572/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n 1 momentin ja 14 päivänä elokuuta annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 § :n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat jälkimmäisen lain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden määrän ja niistä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistä, romuajoneuvojen hyödyntämistä ja romuajoneuvoista peräisin olevien osien uudelleenkäyttöä sekä parantaa romuajoneuvojen jätehuollon ympäristönsuojelua.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin ja niiden osiin.

Ajoneuvolain (1090/2002) 30 §:ssä tarkoitetussa piensarjatyyppihyväksynnässä hyväksyttyihin ajoneuvoihin ei sovelleta tämän asetuksen 6 §:ää.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitettua M1 ja N1-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa;

2) romuajoneuvolla ajoneuvoa, jota on jätelain (1072/1993) 3 §:n 1 momentin mukaan pidettävä jätteenä;

3) tuottajalla ajoneuvon valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa;

4) vaarallisella aineella kemikaalilain (744/1989) 11 §:ssä tarkoitettua vaarallista kemikaalia.

4 §
Ajoneuvon suunnittelu ja valmistus

Ajoneuvon valmistajan on suunniteltava ja valmistettava ajoneuvo siten, että:

1) vaarallisia aineita käytetään mahdollisimman vähän;

2) romuajoneuvon purkaminen, sen osien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen tai muu hyödyntäminen on mahdollisimman helppoa;

3) kierrätettyjä materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon.

Mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ajoneuvon valmistajan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä ajoneuvossa käytettävien aineiden, osien ja laitteiden valmistajan kanssa.

5 §
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset ja kiellot

Markkinoille luovutettavan ajoneuvon materiaalit, osat ja laitteet eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia lukuun ottamatta liitteessä 1 tarkoitettuja tapauksia.

Vaarallista ainetta sisältävä ajoneuvon osa on merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettavaksi liitteen 1 mukaisesti.

6 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan sekä materiaalien ja varusteiden valmistajan on liitteen 2 mukaisesti käytettävä osien ja materiaalien koodausstandardeja helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja hyödynnettäviksi sopivien osien ja materiaalien tunnistamista.

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon luovuttamisesta ensi kertaa markkinoille. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin romuajoneuvojen esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää.

Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.

7 §
Valvonta

Tätä asetusta valvovat jätelain 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY; EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.