511/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan yritystoiminnan tukemisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 6 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 momentti, 26 §, 28 §:n 2 momentti ja 29 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Hankkeen toteuttamisen sekä tuen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Tuen myöntäjän on tuen vaikuttavuuden arvioimiseksi edellytettävä, että tuen saaja raportoi hankkeen vaikutuksista aikaisintaankahden vuoden kuluttua hanketta koskevan tuen viimeisen erän maksamisesta.


14 §
Tukien kumulatiivinen enimmäismäärä

Tukien enimmäismäärää tarkasteltaessa ei lasketa mukaan EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 2 artiklassa tarkoitettuina de minimis-tukina myönnettyjä tukia.

26 §
Kehittämistukea koskevat yhteisön säädökset

Myönnettäessä kehittämistukea noudatetaan yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle (96/C 45/06) sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 70/2001.

28 §
Toimintaympäristötuen hyväksyttävät menot

Palkkamenojen määrä lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 % mainituista palkoista. Toimintaympäristötuen perusteena olevat muut kuin käyttöomaisuuden hankinnasta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä tukipäätöskohtaisestienintään 24 kuukauden ajalta.

29 §
Toimintaympäristötuen enimmäismäärä

Jos toimintaympäristöhankkeen toteuttajana ja tuen saajana on yritys, käyttöomaisuuden hankintaan voidaan myöntää tukea vain pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Tuki pienelle yritykselle on enintään 15 % ja keskisuurelle yritykselle enintään 7,5 % käyttöomaisuuden hankintamenoista. Lisäksi toimintaympäristötuen myöntämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistuen enimmäismääristä 20―25 §:ssä säädetty. Tässä momentissa tarkoitetut tukien enimmäismäärät eivät kuitenkaan koske sellaista yritystä, josta yli puolet omistaa yksi tai useampi kunta, tutkimuslaitos, oppilaitos taikka muu julkinen yhteisö eivätkä sellaista yritystä, jonkatoiminnan ensisijaisena tarkoituksena on elinkeinotoiminnan, koulutuksen tai tutkimustoiminnan edistäminen. Tällaiselle yritykselle myönnettävän tuen enimmäismäärä määräytyy 1 momentin mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.