474/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja tietyistä vastaavista valmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2001 antama direktiivi elintarvikkeena käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (2001/113/EY).

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 määriteltyihin tuotteisiin.

Asetusta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on tarkoitettu leipomo- ja konditoriavalmisteiden tai keksien valmistamiseen.

2 luku

Tuotteiden koostumus ja sallitut käsittelyt

3 §
Tuotteen koostumusta koskevat vaatimukset

Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden valmistukseen saa käyttää ainoastaan liitteessä 2 määriteltyjä raaka-aineita, liitteessä 3 mainittuja muita ainesosia sekä lisäaineita siten kuin elintarvikkeiden lisäaineiden käytöstä on erikseen säädetty.

4 §
Sallitut käsittelyt

Liitteessä 2 mainittuja raaka-aineita voidaan käsitellä kyseisessä liitteessä mainitulla tavalla.

3 luku

Pakkausmerkinnät

5 §
Tuotteen nimi

Liitteessä 1 mainittuja nimiä saa käyttää vain kyseisessä liitteessä määritellyistä tuotteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä tuotteita.

Liitteessä 1 mainittuja nimiä voidaan käyttää täydentävinä niminä osoittamaan muita tuotteita, joita ei voida sekoittaa kyseisessä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin.

6 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty liitteessä 1 mainittujen tuotteiden pakkaukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

1) Käytetyt hedelmälajit tuotteen nimen yhteydessä raaka-aineiden painomäärien mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan käytettyjä hedelmälajeja koskeva ilmoitus korvata maininnalla "useita hedelmälajeja" tai vastaavalla maininnalla taikka ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien lukumäärä.

2) Hedelmäpitoisuus maininnalla "100 g tuotetta sisältää ... g hedelmää" tai "100 g tuotetta sisältää ... g marjoja". Vesiuutteen valmistuksessa käytetyn veden paino on vähennettävä hedelmäpitoisuutta ilmoitettaessa. Merkinnän tulee olla samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa.

3) Sokerin kokonaispitoisuus valmiissa tuotteessa maininnalla "kokonaissokeripitoisuus ... g 100 g kohden". Merkinnän tulee olla samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa. Sokerin kokonaispitoisuudella tarkoitetaan määrää, joka on määritetty valmiille tuotteelle refraktometrisesti 20 celciusasteessa +/-3 refraktometriasteen tarkkuudella. Sokerin kokonaispitoisuutta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, jos sokeripitoisuus on ilmoitettu siten kuin elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään.

4) Rikkidioksidi, jonka jäämätaso on yli 10 mg/kg.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

7 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (361/1995).

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 2 kohta.

Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 12 päivästä heinäkuuta 2004 lukien. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Neuvoston direktiivi 2001/113/EY (32001L0113); EYVL N:o L 10, 12.1.2002, s. 67

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.