458/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2001 antama direktiivi tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista (2001/114/EY).

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä määriteltyihin tuotteisiin.

2 luku

Tuotteiden koostumus

3 §
Tuotteen koostumusta koskevat vaatimukset

Liitteessä mainittujen tuotteiden on täytettävä kyseisessä liitteessä esitetyt koostumusta koskevat vaatimukset.

Liitteessä mainittuihin tuotteisiin voidaan lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita siten kuin erikseen säädetään.

3 luku

Pakkausmerkinnät

4 §
Tuotteen nimi

Liitteessä mainittuja nimiä saa käyttää vain liitteessä määritellyistä tuotteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä tuotteita.

5 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty on liitteessä mainittuihin tuotteisiin tehtävä seuraavat merkinnät:

1) Maidon rasvapitoisuus tuotteen nimen yhteydessä painoprosentteina valmiin tuotteen painosta, lukuun ottamatta liitteessä kohdan 1 alakohdassa d ja g sekä kohdan 2 alakohdassa d mainittuja tuotteita. Liitteessä kohdassa 1 mainittujen tuotteiden osalta on ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus.

2) Liitteessä kohdassa 2 mainittujen tuotteiden osalta suositukset laimennusmenetelmäksi tai ennalleen palauttamismenetelmäksi. Lisäksi on ilmoitettava näin laimennetun tai ennalleen palautetun tuotteen rasvapitoisuus.

3) Liitteessä kohdassa 2 mainittujen tuotteiden osalta ilmoitettava, että tuote "ei ole tarkoitettu alle 1-vuotiaiden lasten ravinnoksi".

Jos alle 20 grammaa painavat tuotteet pakataan ulkopakkaukseen, edellä 1 momentissa vaaditut tiedot voidaan merkitä pelkästään ulkopakkaukseen.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (361/1995).

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 8 kohta.

Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 17 päivästä heinäkuuta 2004 lukien. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Neuvoston direktiivi 2001/114/EY (32001L0114); EYVL N:o L 15, 17.1.2002, s. 19

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Liite

TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT

1. "Osittain kuivattu maito" on makeutettu tai makeuttamaton nestemäinen tuote, joka on saatu suoraan poistamalla vesi osittain maidosta, kokonaan tai osittain rasvattomasta maidosta tai näiden tuotteiden sekoituksesta, johon on mahdollisesti lisätty kermaa, kokonaan kuivattua maitoa tai molempia. Kokonaan kuivattua maitoa saa lisätä valmiiseen tuotteeseen enintään 25 % maidon kuiva-ainepitoisuudesta.

- Sokeroimattomat maitotiivisteet:

a) "Runsasrasvainen maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 15 % on rasvaa ja vähintään 26,5 % maidon kuiva-ainetta.

b) "Maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 7,5 % on rasvaa ja vähintään 25 % maidon kuiva-ainetta

c) "Vähärasvainen maitotiiviste", "osittain kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 1 % ja alle 7,5 % on rasvaa ja vähintään 20 % maidon kuiva-ainetta

d) "Rasvaton maitotiiviste", "kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta enintään 1 % on rasvaa ja vähintään 20 % maidon kuiva-ainetta.

- Sokeroidut maitotiivisteet:

e) "Sokeroitu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta vähintään 8 % on rasvaa ja vähintään 28 % maidon kuiva-ainetta.

f) "Sokeroitu vähärasvainen maitotiiviste", "sokeroitu, osittain kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta vähintään 1 % ja alle 8 % on rasvaa ja vähintään 24 % maidon kuiva-ainetta.

g) "Sokeroitu rasvaton maitotiiviste", "sokeroitu, kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta enintään 1 % on rasvaa ja vähintään 24 % maidon kuiva-ainetta.

2. "Kokonaan kuivattu maito" on jauheena oleva tuote, joka on saatu suoraan poistamalla vesi maidosta kokonaan tai osittain rasvattomasta maidosta, kermasta tai näiden sekoituksesta ja jonka vesipitoisuus on enintään 5 % valmiin tuotteen painosta.

a) "Runsasrasvainen maitojauhe", "kuivattu runsasrasvainen maito", on kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 42 % on rasvaa.

b) "Täysmaitojauhe", "kuivattu täysmaito", on kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 26 % ja alle 42 % on rasvaa.

c) "Vähärasvainen maitojauhe", "kuivattu osittain kuorittu maito", "osittain kuorittu maitojauhe" on kuivattua maitoa, jonka rasvapitoisuus on yli 1,5 % ja alle 26 % painosta laskettuna.

d) "Rasvaton maitojauhe", "kuivattu kuorittu maito", "kuorittu maitojauhe", on kuivattua maitoa, jonka painosta enintään 1,5 % on rasvaa.

KÄSITTELYT

a) Edellä 1 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen valmisteiden valmistuksessa saa lisätyn laktoosin määrä olla enintään 0,03 % valmiin tuotteen painosta

b) Rajoittamatta raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annetun direktiivin 92/46/ETY säännösten soveltamista, on tässä liitteessä tarkoitettujen tuotteiden säilöminen toteutettava:

- kohdan 1 alakohdassa a, b, c ja d mainittujen tuotteiden osalta lämpökäsittelemällä (steriloiminen, iskukuumennus jne.)

- kohdan 1 alakohdassa e, f ja g mainittujen tuotteiden osalta sakkaroosia lisäämällä ja

- kohdassa 2 mainittujen tuotteiden osalta kuivattamalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.