451/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kaakao- ja suklaatuotteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä kesäkuuta 2000 antama direktiivi elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista (2000/36/EY).

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 määriteltyihin tuotteisiin.

2 luku

Tuotteiden koostumus

3 §
Sallitut ainesosat

Liitteen 1 kohdassa 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 mainittuihin tuotteisiin voidaan lisätä myös muita kuin kyseisessä liitteessä mainittuja ainesosia. Lisäämisessä on noudatettava seuraavia rajoituksia:

- tuotteisiin saa lisätä ainoastaan maidosta saatuja eläinrasvoja;

- jauhojen sekä hiutale- tai jauhemuodossa olevan tärkkelyksen lisääminen on sallittua vain liitteen 1 kohdan 8 ja 9 mukaisiin tuotteisiin;

- lisättyjen ainesosien määrä saa olla enintään 40 % lopullisen tuotteen kokonaispainosta.

Liitteen 1 kohdassa 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 mainittuihin tuotteisiin saa lisätä ainoastaan sellaisia aromeja, jotka eivät jäljittele suklaan tai maitorasvan makua.

Lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikkeiden lisäaineista erikseen säädetään.

4 §
Korvaavien kasvirasvojen käyttö

Liitteen 1 kohdassa 3, 4, 5, 6, 8, ja 9 mainittuihin suklaatuotteisiin saa käyttää liitteessä 2 määriteltyjä kasvirasvoja. Tällaisten kasvirasvojen osuus saa kaakaovoin vähimmäispitoisuutta tai kaakaokuiva-aineen kokonaismäärää vähentämättä olla enintään 5 % lopullisesta tuotteesta, jonka kokonaispainosta on ensin vähennetty 3 §:n mukaisesti sallitut ainesosat.

Liitteessä 2 mainittujen kasvirasvojen lisäksi kookosöljyn ja -rasvan käyttö on sallittu suklaassa, jota käytetään jäätelön ja vastaavien jäädytettyjen tuotteiden valmistamiseen.

3 luku

Pakkausmerkinnät

5 §
Tuotteen nimi

Liitteessä 1 mainittuja nimiä saa käyttää vain kyseisessä liitteessä määritellyistä tuotteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä tuotteita.

Liitteessä 1 mainittuja nimiä voidaan käyttää täydentävinä niminä osoittamaan muita tuotteita, joita ei voida sekoittaa kyseisessä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin.

6 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty kaakao- ja suklaatuotteiden pakkauksiin on tehtävä seuraavat merkinnät:

1) Jos tuote sisältää muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita, näiden kasvirasvojen käytöstä on ilmoitettava maininnalla "sisältää kaakaovoin lisäksi muita kasvirasvoja". Maininnan tulee olla tuotteen nimen läheisyydessä samassa näkökentässä ainesosaluettelon kanssa mutta luettelosta selvästi erillään. Tämän vaatimuksen estämättä tuotteen nimi voi esiintyä myös muualla.

2) Jos liitteen 1 kohdassa 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 mainittuja tuotteita myydään lajitelmina, tuotteiden nimet voidaan korvata maininnalla "suklaalajitelma" tai "täytesuklaalajitelma" tai vastaavalla maininnalla. Ainesosaluettelo voi olla kaikille lajitelman tuotteille yhteinen.

3) Liitteen 1 kohdan 2 alakohdassa c ja d sekä kohdassa 3, 4, 5, 8 ja 9 mainittujen tuotteiden kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on ilmoitettava maininnalla "kaakaota vähintään ... %".

4) Liitteen 1 kohdan 2 alakohdassa b mainituissa tuotteissa sekä alakohdassa d mainituissa vähärasvaisissa tuotteissa on ilmoitettava kaakaovoipitoisuus.

5) Liitteessä 1 mainittuja myyntinimityksiä "suklaa", "tumma suklaa", "maitosuklaa" ja "kuorrutesuklaa" voidaan täydentää tuotteen laatua koskevilla tiedoilla tai kuvauksilla, jos tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

- suklaassa ja tummassa suklaassa kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 43 % ja kaakaovoipitoisuus vähintään 26 %;

- maitosuklaassa kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 30 % ja siinä on vähintään 18 % maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta siten, että maitosuklaan kuiva-aineesta vähintään 4,5 % on maitorasvaa.

- kuorrutesuklaassa rasvattoman kaakaokuiva-aineen pitoisuus on vähintään 16 %.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

7 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (361/1995).

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 4 kohta.

Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 3 päivästä elokuuta 2003 lukien. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY (32000L0036); EYVL N:o L 197, 3.8.2000, s. 19

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.