446/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sokereista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2001 antama direktiivi eräistä elintarvikkeena käytettävistä sokereista (2001/111/EY).

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä määriteltyihin tuotteisiin.

Asetusta ei sovelleta liitteessä mainittuihin tuotteisiin silloin, kun on kyseessä tomusokeri, kandisokeri tai toppasokeri.

2 luku

Tuotteiden koostumus

3 §
Tuotteen koostumusta koskevat vaatimukset

Liitteessä mainittujen tuotteiden on täytettävä kunkin tuotteen osalta liitteessä esitetyt koostumusta koskevat vaatimukset.

3 luku

Pakkausmerkinnät

4 §
Tuotteen nimi

Liitteessä mainittuja nimiä saa käyttää vain liitteessä määritellyistä tuotteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä tuotteita kuitenkaan sen estämättä, mitä ainesosien ryhmänimistä on erikseen säädetty.

Nimen "erikoisvalkoinen sokeri" sijasta voidaan käyttää myös nimeä "sokeri" tai "valkoinen sokeri".

Liitteessä mainituista tuotteista voidaan käyttää kyseisessä liitteessä mainittujen nimien lisäksi myös tavanomaisesti käytettäviä laatua, olomuotoa tai käyttötarkoitusta kuvaavia ilmaisuja edellyttäen, että nämä ilmaisut eivät ole omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan.

Liitteessä mainittuja nimiä voidaan käyttää täydentävinä niminä osoittamaan muita tuotteita, joita ei voida sekoittaa kyseisessä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin.

Jos tärkkelyssiirappi tai kuivattu tärkkelyssiirappi sisältävät fruktoosia yli 5 % kuiva-aineesta, niistä on käytettävä nimeä "glukoosi-fruktoosisiirappi" tai "kuivattu glukoosi-fruktoosisiirappi" tai "fruktoosi-glukoosissiirappi" tai "kuivattu fruktoosi-glukoosisiirappi" siitä riippuen, sisältääkö siirappi enemmän glukoosia vai fruktoosia.

5 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty on liitteessä mainittujen tuotteiden pakkauksiin tehtävä seuraavat merkinnät:

1) Kuiva-aineen ja inverttisokerin määrä sokeriliuoksen, inverttisokeriliuoksen ja inverttisokerisiirapin osalta.

2) Maininta "kiteytetty" sellaisesta inverttisokerisiirapista, jossa on liuoksessa kiteitä.

Alle 20 grammaa painavien valmiiksi pakattujen tuotteiden sisällön määrää ei tarvitse ilmoittaa.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (361/1995).

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 6 kohta.

Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 12 päivästä heinäkuuta 2004 lukien. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY (32001L0111); EYVL N:o L 10, 12.1.2002, s. 53

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.