280/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista 21 päivänä syyskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 ja 3 momentti sekä 33 §:n 4 momentti seuraavasti:

7 §
Maanostolainan nostaminen

Lainan ensimmäinen erä on nostettava vuoden kuluessa ja viimeinen erä kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Lainavarat on välittömästi käytettävä kauppakirjassa sovitun lainoituskelpoisen kauppahinnan sekä poismaksettavien tai vastattaviksi otettujen luottojen maksamiseen. Lainan saa kuitenkin maksaa lainan saajalle, jos lainoitettu kauppahinta on maksettu ennen lainan nostamista. Jos lainoitetusta kauppahinnasta on maksettu vain osa, lainan saa maksaa lainan saajalle siltä osin kuin lainoitetusta kauppahinnasta maksettu osa ylittää lainoitetun kauppahinnan ja lainan erotusta vastaavan määrän. Jollei 18 §:n 1 momentista muuta johdu, lainan nostamisen edellytyksenä on kuitenkin, että tuen kohteena olevaa tilaa tai tilan osaa ennestään rasittavat rahoituslain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) ja rahoituslain 69 §:n 1―3 momentin mukaisen lainsäädännön nojalla myönnetyt lainat ja valtion myyntihintasaamiset sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) mukaiset valtion myyntihintasaamiset korkoineen maksetaan yhdessä erässä heti takaisin.

Lainan saajalle maksettavan maanostolainan nostamisen edellytyksenä on, että lainan saaja esittää luottolaitokselle laina-asiakirjoihin liitettäväksi maksutositteen lainoituskelpoisen kauppahinnan maksamisesta myyjän tai hänen määräämänsä tilille taikka pankkitositteen lainan maksusta. Vastaavat tositteet on liitettävä laina-asiakirjoihin, jos nostettavalla lainalla maksetaan sanotut kauppahintaerät. Viimeistään lainan toista erää nostettaessa laina-asiakirjoihin on liitettävä tositteet koko kauppahinnan suorittamisesta.

8 §
Rakentamista ja työn suorittamista koskevan lainan nostaminen

Rakentamiseen ja muuhun työn suorittamiseen myönnetyn investointilainan sekä asuntolainan saa nostaa enintään viidessä erässä. Laina tai sen ensimmäinen erä on nostettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksen antamisesta.


Lainan ensimmäisen ja viimeisen erän tulee kummankin olla vähintään 20 prosenttia lainan määrästä. Lainan saa kerralla nostaa vasta rakennuksen valmistuttua. Nostettaessa lainaa erinä osuus, joka vastaa nostetun lainan määrää koko lainasta, ei saa ylittää rakennuksen valmiusastetta. Viimeisen erän saa nostaa kuitenkin vasta rakennuksen valmistuttua kokonaan.


10 §
Nostolupa

Jos lainaan sisältyvä tuki on myönnetty osarahoitettavana, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen lainojen nostamiseksi lainan saajan on esitettävä luottolaitokselle työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös siitä, että lainan nostamisen edellytykset ovat olemassa. Nostolupaa työvoima- ja elinkeinokeskukselta haettaessa on esitettävä tositteet toteutuneiden, hyväksyttävien rakentamis- ja hankintakustannusten määrästä sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 64 §:n 3 momentissa tarkoitetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetyt selvitykset. Nostolupahakemukseen liitettäviin tositteisiin sovelletaan, mitä rakentamiseen tai irtaimiston hankintaan myönnetyn avustuksen maksamista haettaessa esitettävistä tositteista säädetään. Nostolupaa on haettava viimeistään kuukausi ennen kuin hakemuksessa tarkoitetun erän nostamiselle säädetty määräaika päättyy. Nostolupaa koskeva hakemus on käsiteltävä kahden viikon kuluessa hakemuksen vireilletulosta.


19 §
Lainan siirtäminen luottolaitoksesta toiseen

Laina voidaan siirtää luottolaitoksesta toiseen, jos siirto ja valtionlainoissa lisäksi tarvittavat valtion ja luottolaitoksen väliset velkakirjajärjestelyt toteutetaan rahoituslain 64 §:n 3 momentissa tarkoitetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävällä tavalla. Lainaa, jonka jäljellä oleva laina-aika on lyhyempi kuin yksi vuosi tai jonka erääntymättä oleva määrä on alle 1 700 euroa, ei kuitenkaan saa siirtää.


Hakemus, joka koskee lainan siirtoa luottolaitoksesta toiseen, toimitetaan siihen luottolaitokseen, johon laina siirretään. Luottolaitoksen, jossa laina on, on hyväksyttävä siirto. Ennen lainan siirtoa maa- ja metsätalousministeriön edustajan on tarkastettava hakemus sen luottolaitoksen keskusrahalaitoksessa, johon laina on tarkoitus siirtää.


33 §
Valvonta

Valvontaa suoritettaessa on tarkastettava etukäteen tehdyn otannan perusteella riittävä määrä lainoja, jotta voidaan todeta, onko lainoja hoidettu asianmukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava ainakin laina-asiakirjat, lainan nosto- ja maksutapahtumat sekä lainaan tukiaikana tehdyt muutokset. Lainat, joihin liittyy osarahoitettava tuki, on tarkastettava siten, että sen perusteella voidaan todentaa, täyttyvätkö tuen välittävän luottolaitoksen osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 11 artiklassa tarkoitetut tekijät.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin lainoja koskeviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos lainaa koskeva tukipäätös tehdään asetuksen tultua voimaan, lainaan sovelletaan kuitenkin, mitä tämän asetuksen 7 §:n 2 ja 3 momentissa, 8 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 10 §:n 1 momentissa säädetään.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.