264/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 40 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 39 §:n 1 momentin 2 kohta ja 40 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 570/2002, seuraavasti:

39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:


2) joka on luvan myöntämistä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana toiminut vähintään neljä vuotta päätoimisesti liikenneopettajana autokoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa C-luokan kuljettajaopetuksessa ja, kun koulussa annetaan CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetusta, hänellä on kelpoisuus näiden luokkien ajo-opetuksen antamiseen ja ajo-opetuskokemusta vähintään C-luokan ajoneuvolla.


40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulussa on oltava opetustoiminnasta vastaava johtaja, joka ohjaa ja kehittää koulussa annettavaa opetusta, vastaa opetuksen sisällöstä ja opetustoiminnan hoitamisesta säännösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä muutoinkin tosiasiallisesti toimii tehtävässään. Koulussa on oltava myös koulun oppilasmäärään nähden riittävä opetushenkilöstö.

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 39 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on oltava niiden ajoneuvoluokkien ajo-oikeus, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan, sekä CE-, D- tai DE-luokan ajoneuvolla opetusta annettaessa vähintään kahden vuoden kokemus CE- tai D-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana taikka, että hän on suorittanut opetushallituksen määräysten mukaisen yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.

Jos autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaihtuminen on kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi tarpeen, voidaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana hyväksyä toimimaan enintään yhden vuoden ajan myös henkilö, joka ei täytä 39 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimusta, jollei vaatimukset täyttävää henkilöä ole tehtävään heti esitettävissä. Tapahtumasta ja väliaikaisesta johtajasta on ilmoitettava viipymättä luvan myöntäneelle viranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetukseen oikeuttava autokoululupa saadaan uudistaa sen estämättä, että hakija ei täytä tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittua näiden luokkien ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevaa vaatimusta edellyttäen, että hän täyttää tällöin ne vaatimukset, jotka olivat voimassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetuksessa opetustoiminnasta vastaavana johtajana toimivalla on edelleen kelpoisuus toimia tässä tehtävässä 39 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 40 §:n 2 momentin ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevan vaatimuksen estämättä, jos hän täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

Opettajalla, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on kelpoisuus CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetuksen antamiseen, on edelleen 40 §:n 2 momentissa mainitun ajo-opettajaa koskevan vaatimuksen estämättä kelpoisuus näiden luokkien ajo-opetuksen antamiseen, jos hän täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.