255/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003

Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla muutetaan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 2 §:ssä tarkoitettu työeläkekassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetuksi keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi (työeläkevakuutusyhtiö), joka jatkaa työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun työeläkevakuutusyhtiöön.

Mitä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetään työeläkekassasta ja työeläkevakuutusyhtiöstä, koskee tämän lain mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, ellei tässä laissa toisin säädetä.

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 momenttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 2 §:ää, 2 b §:n 1 ja 3―5 momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 ja 2 momenttia sekä 11 c ja 11 d §:ää.

Mitä muutoin muualla laissa säädetään tai lain nojalla määrätään työeläkekassasta, koskee tätä lakia sovellettaessa tässä laissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä.

3 §
Työeläkevakuutusyhtiön toiminta

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa ja siihen suoranaisesti liittyvää jälleenvakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tai sen nojalla muuta säädetä tai määrätä.

Työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava, mitä vakuutusliikettä yhtiöllä on oikeus harjoittaa.

2 luku

Työeläkekassan muuttaminen työeläkeva- kuutusyhtiöksi

4 §
Yhteisömuodon muuttaminen

Työeläkekassa voi valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehty kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä, Vakuutusvalvontaviraston annettua siihen suostumuksensa, muuttaa työeläkekassan 1 §:ssä tarkoitetuksi työeläkevakuutusyhtiöksi siten kuin tässä laissa ja soveltuvin osin, mitä vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 a luvun 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:ssä säädetään.

Yhteisömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja, joka sisältää työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestykselle on haettava vakuutusyhtiölain 2 luvun 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu Vakuutusvalvontaviraston vahvistus.

5 §
Työeläkevakuutusyhtiön toimilupa

Tässä laissa tarkoitetulla työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa varten valtioneuvoston antama toimilupa, joka on voimassa Suomessa.

Valtioneuvoston on myönnettävä toimilupa, jos aiotun, tässä laissa tarkoitetun vakuutustoiminnan ei katsota vaarantavan eläkevakuutustoiminnan tervettä kehitystä, jos työeläkevakuutusyhtiön johto täyttää sille työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvussa ja vakuutusyhtiölain 7 luvussa säädetyt vaatimukset ja, jos työeläkevakuutusyhtiön takuupääoma ja pohjarahasto (peruspääoma) on vähintään 5 000 000 euroa.

6 §
Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, yhtiön takuupääoman omistajat sekä kunkin eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutetut siten kuin näistä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

7 §
Työeläkevakuutusyhtiön pohjarahasto ja takuupääoma

Työeläkekassalla on oikeus siirtää lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 b §:ssä tarkoitetusta toimintapääomasta työeläkevakuutusyhtiön pohjarahastoksi, joka samalla on yhtiön peruspääoma, määrä, joka vastaa 5 §:ssä tarkoitettua peruspääoman vähimmäismäärää.

Työeläkevakuutusyhtiön takuupääomaa muodostettaessa on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 4 luvussa säädetään takuupääoman korottamisesta.

8 §
Työeläkekassan muuttuminen työeläkevakuutusyhtiöksi

Työeläkekassan katsotaan muuttuneen tässä laissa tarkoitetuksi työeläkevakuutusyhtiöksi, kun yhtiö on saanut 5 §:ssä tarkoitetun toimiluvan ja yhtiö sekä Vakuutusvalvontaviraston vahvistama yhtiöjärjestys on merkitty kaupparekisteriin.

3 luku

Työeläkekassan tilinpäätös, tilintarkastus, vastuuvelka, muut velat ja varat

9 §
Työeläkekassan tilinpäätös

Työeläkekassan hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty ja joka päättyy työeläkevakuutusyhtiön kaupparekisteriin merkitsemiseen.

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain säännöksiä. Tilintarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, joka vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä työeläkekassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän tulee tapahtua viimeistään yhtiön rekisteröinnin jälkeen pidettävässä ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

10 §
Työeläkekassan vastuuvelka, muut velat ja varat

Työeläkekassan vastuuvelka, muut velat ja varat katsotaan muuttuneen selvitysmenettelyittä tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelaksi, muiksi veloiksi ja varoiksi yhtiön kaupparekisteriin merkitsemishetkellä.

Jos työeläkevakuutusyhtiön rekisteröinnin jälkeen ilmenee varoja, jotka perustuvat työeläkekassan toimintaan ennen työeläkevakuutusyhtiön rekisteröintiä, katsotaan myös näiden varojen muuttuneen työeläkevakuutusyhtiön varoiksi rekisteröintihetkellä.

Vastaavasti työeläkevakuutusyhtiö vastaa niistä yhtiön rekisteröinnin jälkeen ilmenneistä veloista tai muista sitoumuksista, jotka perustuvat työeläkekassan toimintaan ja joista työeläkekassa olisi joutunut vastaamaan.

4 luku

Työeläkevakuutusyhtiön johto

11 §
Hallituksen valinta

Hallitus on valittava ja ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työeläkekassa on 8 §:n mukaisesti muuttunut työeläkevakuutusyhtiöksi.

5 luku

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka ja toimintapääoma

12 §
Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat erityissäännökset

Tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka määritetään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesti.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman määrittämisessä sekä toimintapääoman vähimmäismäärän ja vakavaraisuusrajan määrittämisessä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna yhtiön vastuuvelkana pidetään 1 momentissa tarkoitettua vastuuvelkaa ja osittamattomana lisävakuutusvastuuna pidetään vastaavasti määrää, joka muodostuu, kun 1 momentissa tarkoitetusta vastuuvelasta vähennetään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritelty vakuutustekninen vastuuvelka ja mainitun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritelty vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä.

13 §
Vastuuvelan kate

Tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön on katettava 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa, 4―7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkemmat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavista eristä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Mitä vakuutusyhtiölain 17 luvussa säädetään vakuutusyhtiöön sovellettavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta, koskee myös vahinkoa, joka on aiheutettu rikkomalla tätä lakia.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

16 §
Siirtymäsäännökset

Lain voimaan tullessa työeläkekassan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja jatkavat tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana, kunnes yhtiö on valinnut uuden hallituksen noudattaen, mitä 11 §:ssä ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 §:ssä säädetään.

Työeläkekassan valtuuskunta ja valtuuskunnan toiminta lakkaavat tässä laissa tarkoitetun yhtiön rekisteröintihetkellä.

HE 159/2002
StVM 51/2002
EV 254/2002

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.