250/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 7 §:n 2 momentti, 11 §:n 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti sekä 20 ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti asetuksessa 1192/1998 sekä 20 § osaksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

7 §

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen tutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistumista opiskellut lukiolain (629/1998) 10 §:ssä tarkoitetun tuntijakopäätöksen mukaiset pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Sellaisen vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia.


11 §

Reaaliaineiden kokeet järjestetään lautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

13 §

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan lukiolain 18 §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 11 §:ssä mainituissa oppiaineissa niiden kurssien oppimäärien mukaan, joista lukiolain 10 §:n 1 momentin nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakollisina kursseina ja syventävinä opintoina tarjottavina kursseina.


16 §

Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran.


20 §

Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta, sekä kokelaalle, joka on osallistunut tutkintoon 8 §:n 1 momentin nojalla ja hyväksytysti suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet.

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen kuin tutkintotodistus on 4 momentin mukaan päivätty, todistukseen merkitään annetuista arvosanoista parempi. Tällöin otetaan tarvittaessa huomioon kokeiden arvostelusta annetut ylioppilastutkintolautakunnan määräykset.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään hyväksytysti suoritetuista pakollisista kokeista ja mitä 2 momentissa säädetään, tutkintotodistus annetaan ja siihen merkitään arvosana hylätystä pakollisesta kokeesta, jos hylätty suoritus lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan ei estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn suorituksen merkitsemistä todistukseen.

Ylioppilastutkintotodistus päivätään sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä kokelas on hyväksytysti suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet, tai sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaan todetaan, ettei hylätty suoritus estä todistuksen antamista.

21 §

Kokelaalle, joka ei ole osallistunut tutkintoon 8 §:n 1 momentin nojalla ja jolle ei rehtorin ylioppilastutkintolautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä tekemän ilmoituksen mukaan anneta lukion päättötodistusta eikä todistusta ammatillisen tutkinnon suorittamisesta, annetaan todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta, jos:

1) kokelas on 16 §:ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet; tai

2) 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut perusteet soveltuisivat kokelaan 16 §:ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittamiin kokeisiin.

Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta annetaan myös kokelaalle, joka on 16 §:ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittanut hyväksytysti vain osan pakollisista kokeista ja jolle ei anneta tutkintotodistusta 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaan.

Sille, joka on suorittanut hyväksytysti yhden tai useamman yksittäisen ylioppilastutkinnon kokeen, annetaan todistus suoritetuista kokeista.

Ylioppilastutkintoa suorittavalle kokelaalle annetaan pyynnöstä ylioppilastutkintorekisterin ote, josta hänen suorituksensa ilmenevät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. Sen 7 §:n 2 momenttia, 11 §:n 4 momenttia ja 16 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2006.

Jollei tutkintokertoja koskevista 16 §:n säännöksistä muuta johdu, kokelas, joka ennen 1 päivää tammikuuta 2006 on hyväksytysti suorittanut reaalikokeen, voi sen uusintana suorittaa yhden reaaliaineen kokeen, ja kokelas, joka on valinnut reaalikokeen pakolliseksi ja jonka suoritus on hylätty ennen 1 päivää tammikuuta 2006, voi hylätyn kokeen uusintana suorittaa pakollisena reaaliaineen kokeen. Sen estämättä, mitä 16 §:n 2 momentissa säädetään, kokelas, joka on ennen 1 päivää tammikuuta 2006 suorittanut hyväksytysti reaalikokeen ja mainitun päivän jälkeen suorittanut hyväksytysti reaaliaineen kokeen, ei voi uusia reaaliaineen koetta.

Jos kokelas on ennen ylioppilastutkintotodistuksen päiväämistä uusinut reaalikokeen tai suorittanut hyväksytysti sekä reaalikokeen että reaaliaineen kokeen, tutkintotodistukseen merkitään paras näiden kokeiden arvosanoista. Tällöin otetaan tarvittaessa huomioon kokeiden arvostelusta annetut ylioppilastutkintolautakunnan määräykset. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun perusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana.

Sellaisesta hyväksytystä reaalikokeesta ja hyväksytystä reaaliaineen kokeesta, joiden arvosanoja ei merkitä ylioppilastutkintotodistukseen, annetaan erillinen todistus.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Ylijohtaja
Arvo Jäppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.