235/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (29/2000) 4 §:n 3 momentin ja 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee niitä vaatimuksia, jotka Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, jäljempänä kolmas maa, eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön on täytettävä ennen kuin hänet julistetaan laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa.

2 §
Yleiset vaatimukset

Kolmannessa maassa suoritetun eläinlääketieteellisen tutkinnon, jonka perusteella eläinlääkäriksi laillistamista Suomessa haetaan, on oltava sellainen, että asianomaisella on sen perusteella oikeus itsenäisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia tutkintotodistuksen myöntäneessä maassa.

Asianomaisen oikeutta toimia eläinlääkärinä ei saa olla rajoitettu.

3 §
Harjoittelut ja kuulustelu

Edellytyksenä kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa on, että hän on osoittanut suorittaneensa hyväksytysti:

1) maa- ja metsätalousministeriön määräämän, kahdesta kuuteen kuukautta kestävän kliinisen harjoittelun sekä tähän liittyvän kliinisen potilastyön arvioinnin;

2) maa- ja metsätalousministeriön määräämän elintarvikehygienian käytännön harjoittelun; sekä

3) Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämän kuulustelun.

Kuulustelu koostuu kliinisten aineiden kokeesta, elintarvike- ja ympäristöhygienian kokeesta sekä lainsäädännön kokeesta. Kuulustelun osat vastaavat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten opiskeleville järjestettäviä loppukuulusteluja. Kuulustelu voidaan järjestää myös siten, että asianomainen osallistuu edellä tarkoitettuihin loppukuulusteluihin.

Harjoitteluihin ja kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisella on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään taitotason 3 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 4 taikka valmistunut suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

4 §
Eräissä valtioissa ja tiedekunnissa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneita koskevat poikkeavat vaatimukset

Henkilöltä, joka on suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai niillä tiedekuntien opintolinjoilla, jotka European Assosiation of Establishments for Veterinary Education -niminen yhdistys on arviointinsa perusteella hyväksynyt, ei laillistamisen edellytyksenä vaadita kliinistä harjoittelua eikä kliinisten aineiden koetta.

Tiedekunnan päätöksellä 1 momentin mukaiset poikkeukset voidaan määrätä koskemaan myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet eläinlääketieteellisen tutkinnon muissa kansainvälisissä arvioinneissa hyväksytyissä koulutusohjelmissa.

5 §
Pohjoismaassa myönnetty ammatinharjoittamisoikeus

Pohjoismaan kansalainen, jolle on kolmannessa maassa suoritetun eläinlääketieteellisen tutkinnon perusteella myönnetty oikeus itsenäisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia jossakin Pohjoismaassa, voidaan laillistaa Suomessa ilman 3 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymistä.

Pohjoismaassa myönnettyä oikeutta harjoittaa eläinlääkärin ammattia ei saa olla rajoitettu.

6 §
Euroopan talousalueella myönnetty ammatinharjoittamisoikeus

Henkilö, joka on saanut kolmannessa maassa suoritetun eläinlääketieteellisen tutkinnon perusteella oikeuden itsenäisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, voidaan laillistaa Suomessa ilman 3 §:n 1 ja 2 momentin mukaisten edellytysten täyttymistä edellyttäen, että ammatinharjoittamisoikeus on saatu täyttämällä oikeuden myöntäneen valtion lainsäädännössä asetetut lisävaatimukset. Henkilön on kuitenkin esitettävä todistus kielitaidostaan 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa myönnettyä oikeutta harjoittaa eläinlääkärin ammattia ei saa olla rajoitettu.

7 §
Muu poikkeaminen vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa säädetyistä vaatimuksista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös ulkomailla eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista lisävaatimuksista (7/93). Päätöksen 3 § jää kuitenkin voimaan siihen saakka, kunnes se erikseen kumotaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

9 §
Siirtymäsäännös

Ne kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittaneet 8 §:n 2 momentissa mainitun päätöksen mukaiset Suomessa eläinlääkäriksi julistamista varten tarvittavat lisäopinnot eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, voivat osallistua tämän asetuksen mukaisiin harjoitteluihin ja kuulusteluun tai jatkaa lisäopintojen suorittamista 8 §:n 2 momentissa mainitun päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.