225/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 3 ja 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset seuraavien asetusten mukaisten viljan haltuunottoa interventiovarastoon koskevien menettelyjen kansallisesta täytäntöönpanosta:

a) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92 vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

b) Komission asetus (EY) N:o 824/2000 interventioelimen suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi (jäljempänä komission asetus)

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siilolla viljan varastointiin käytettävää siiloa tai tasovaraston osastoa,

2) siirto-ostolla varastoon menettelyä, jossa vilja siirretään tarjouksen tekemisen jälkeen interventiovarastoon

3) siirto-ostolla varastossa menettelyä, jossa vilja siirretään tarjouksen tekemisen jälkeen eri siiloon siinä interventiovarastossa, jossa se on tarjousta tehtäessä,

4) loco-ostolla menettelyä, jossa vilja ostetaan siihen interventiovaraston siiloon, jossa se on tarjousta tehtäessä,

5) tarjouksella komission asetuksen 4 artiklan mukaista tarjousta viljan myymisestä interventiovarastoon,

6) ostosopimuksella tarjouksen perusteella tehtyä sopimusta,

7) sopimuserällä sopimuksen kohteena olevaa viljaerää,

8) sopimuserän osalla sopimuserään kuuluvaa pienempää viljaerää, joka määritellään ostotavasta riippuen, seuraavasti:

a) siirto-osto varastoon - kustakin tarjouksessa mainitusta varastointipaikasta interventiovarastoon toimitettu viljaerä,

b) siirto-osto varastossa - kukin ostosopimukseen kuuluva vastaanottava siilo,

c) loco-osto - kukin ostosopimukseen kuuluva siilo

9) viljan vastaanotolla interventiovarastoon viljan fyysistä vastaanottoa interventiovarastoon,

10) viljan haltuunotolla interventiovarastoon viljaerän hyväksymistä interventiovarastointiin soveltuvaksi viljaksi sen jälkeen, kun viljaerän on todettu täyttävän komission asetuksen 1 ja 2 artiklan sekä liitteen I mukaiset vaatimukset; sekä

11) tarkastajalla maa- ja metsätalousministeriön virkamiestä tai sen valtuuttamaa edustajaa tarjotun viljaerän tarkastuksessa tai viljan vastaanotossa interventiovarastoon.

3 §
Tarjous

Tarjous on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön interventioyksiköstä (jäljempänä interventioyksikkö) saatavalle lomakkeelle, jossa tulee mainita komission asetuksen 4 artiklan mukaiset tiedot.

Siirto-ostossa varastoon, tarjottu viljaerä voi koostua eri varastointipaikoissa sijaitsevista viljaeristä. Mikäli tarjouslomakkeella ei ole tilaa kaikkien tarjoukseen sisältyvien varastointipaikkojen ilmoittamiseen, tiedot voidaan antaa tarjouksen liitteenä toimitettavalla, vapaamuotoisesti laaditulla lisäsivulla, jolla varastointipaikoista tulee mainita komission asetuksen 4 artiklan mukaiset tiedot.

Tarjottu määrä ei saa ylittää tarjouksessa tai sen lisäsivulla mainituissa varastointipaikoissa sijaitsevien viljaerien yhteenlaskettua määrää, mutta voi alittaa sen. Tarjoaja voi toimittaa viljaa interventiovarastoon mistä tahansa tarjouksessa tai sen lisäsivulla mainituista varastointipaikoista. Tarjoukseen tai sen lisäsivuun ei voi tehdä muutoksia tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

4 §
Valvonta

Tarkastajalla on milloin tahansa tarjouksen vastaanottamisen jälkeen oikeus tarkastaa tuen maksamisen edellytyksenä olevat olosuhteet, kuten tarjottu viljaerä ja myyjän kirjanpito interventioon tarjottujen viljaerien osalta. Jos tarkastuksessa todetaan, että viljaerä ei ole tarjouksen mukainen tai että se ei ole toimitettavissa välittömästi interventiovarastoon, tai että se ei täytä komission asetuksen 1 artiklan mukaisia määrällisiä vaatimuksia tai komission asetuksen 2 artiklan ja liitteen I mukaisia laatuvaatimuksia, interventioyksikkö hylkää tarjouksen tai sanoo ostosopimuksen irti.

5 §
Viljan toimittaminen interventiovarastoon

Myyjän tulee toimittaa interventiovarastoon kutakin ostosopimusta kohti vähintään komission asetuksen 1 artiklan mukainen viljamäärä eli 80 tonnia. Interventiovarastoon toimitettava määrä voi poiketa ostosopimuksen mukaisesta määrästä, seuraavasti:

sopimuserän koko sallittu poikkeama
(tonnia) ylös- tai alaspäin
(tonnia)
80―200 + - 40, toimitettava
kuitenkin vähintään
80 tonnia
yli 200―500 + - 60
yli 500―1000 + - 80
yli 1000 + - 120

Yksittäistapauksissa interventioyksikkö voi sallia myös muun suuruisen poikkeaman, mikäli tähän on perusteltu syy, eikä tästä aiheudu kohtuutonta haittaa valvonnan suorittamiselle.

Interventiovarastoon tulee toimittaa viljaa kutakin sopimuserää kohti vähintään 120 tonnia päivässä, tai jos sopimuserä on tätä pienempi, koko sopimuserä saman päivän aikana, ellei interventioyksikön tai tarkastajan kanssa ole muuta erikseen sovittu.

Myyjä tai varastonpitäjä voi perustellusta syystä hakea muutosta sopimuksen mukaiseen toimitusaikaan. Muutoshakemus tulee toimittaa interventioyksikölle ennen sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymistä.

Vilja tulee toimittaa interventiovarastoon varaston normaalina aukioloaikana tai muuna interventioyksikön, tarkastajan, varastonpitäjän ja myyjän kesken erikseen sovittuna aikana.

Siirto-ostossa varastoon, myyjän on toimitettava jokaisen varastolle toimitettavan kuorman mukana rahtikirja, josta ilmenee ostosopimuksen numero ja se, mihin sopimuserän osaan kuorma kuuluu.

6 §
Vastaanotettavan viljan laatuvaatimukset

Interventiovarastoon vastaanotettavan viljaerän tulee täyttää komission asetuksen 2 artiklan ja liitteen I mukaiset laatuvaatimukset.

7 §
Vastaanottotarkastus

Jokainen interventiovarastoon vastaanotettava viljaerä tarkastetaan ennen sen vastaanottamista varastoon, jotta erän voidaan todeta vastaavan 6 §:ssä mainittuja vaatimuksia. Vastaanottotarkastuksen suorittaa 2 §:ssä tarkoitettu tarkastaja.

Siirto-ostossa varastoon, vastaanottotarkastus on kuormakohtainen. Siirto-ostossa varastossa ja loco-ostossa, vastaanottotarkastus suoritetaan erikseen kullekin sopimuserän osalle.

Siirto-ostossa varastoon, kuorma tarkastetaan sen saapuessa varastolle. Siirto-ostossa varastossa, sopimuserän osa tarkastetaan siirrettäessä vilja vastaanottosiiloon. Loco-ostossa tarkastetaan sopimuserän osaa koskeva varastokirjanpito.

Jos viljaerän laatu ei vastaanottotarkastuksen perusteella täytä interventioviljalle asetettuja vaatimuksia, viljaerää, tai jos kyseistä viljaerää ei voida erottaa koko sopimuserästä tai sen osasta, koko sopimuserää tai sen osaa, ei vastaanoteta eikä haltuunoteta interventiovarastoon.

Jos viljaerää ei vastaanoteta varastoon vastaanottotarkastuksen perusteella, ja myyjä tai hänen edustajansa kiistää vastaanottotarkastuksen oikeellisuuden, myyjä voi pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti (kirjeellä tai telefaksilla) interventioyksiköltä. Jälkitarkastuspyynnön tulee saapua interventioyksikölle virka-aikana kymmenen työpäivän kuluessa vastaanottotarkastuksesta. Jälkitarkastuksen suorittaa Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (jäljempänä KTTK) viljalaboratorio.

8 §
Vastaanotto

Jos viljaerän laatu vastaanottotarkastuksen perusteella täyttää interventioviljalle asetetut vaatimukset, se vastaanotetaan interventiovarastoon, tämän kuitenkaan rajoittamatta 7 §:n 4 momentin soveltamista.

9 §
Sopimuserän tai sopimuserän osan haltuun- otto ja laadunmääritys

Interventioyksikkö päättää sopimuserän tai sopimuserän osan haltuunotosta sen jälkeen, kun tarkastaja on varmistanut sen täyttävän komission asetuksen 1 artiklan mukaiset määrälliset vaatimukset ja KTTK:n viljalaboratorio on suorittamansa laadunmäärityksen perusteella varmistanut sen täyttävän komission asetuksen 2 artiklan ja liitteen I mukaiset laatuvaatimukset.

Interventioyksikkö tekee komission asetuksen 8 artiklan mukaisen, viljaerän laatuun perustuvan hinnoittelun edellä mainitun KTTK:n viljalaboratorion tekemän laadunmäärityksen perusteella. Siirto-ostossa varastoon, laadunmääritys on sopimuseräkohtainen. Siirto-ostossa varastossa ja loco-ostossa, kunkin sopimuserän osan laatu määritetään erikseen.

10 §
Sopimuserän tai sopimuserän osan laadunmäärityksen jälkitarkastus

Jos myyjä haluaa tarkastuttaa 9 §:ssä mainitun, sopimuserän tai sopimuserän osan haltuunottoon ja hinnoitteluun vaikuttavan laadunmäärityksen osaksi tai kokonaan, myyjän tulee pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti (kirjeellä tai telefaksilla) interventioyksiköltä. Jälkitarkastuspyynnön tulee saapua interventioyksikölle virka-aikana kymmenen työpäivän kuluessa laadunmääritystodistuksen päiväyksestä.

Jälkitarkastuksessa määritetään sopimuserän tai sopimuserän osan rinnakkaisnäytteen laatu myyjän pyytämien laatutekijöiden osalta. Jälkitarkastuksen suorittaa riippumaton, kauppavilja-analyysien suorittamiseen akkreditoitu viljalaboratorio. Jälkitarkastuksen tulokset ovat lopulliset.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksessa tarkoitettujen järjestelyjen valmistelutoimiin.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus (373/2002).

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Joni Haapanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.