133/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003

Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 1 §:n 2 momentin 6 kohta, 10 §:n 1 momentin 3 kohta, 11 §:n 3 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 ja 3 momentti sekä 19 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentin 6 kohta, 10 §:n 1 momentin 3 kohta, 11 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 17 §:n 2 momentti ja 18 §:n 3 momentti laissa 1544/2001, 18 §:n 1 momentti laissa 1183/2000 ja 19 a §:n 1 momentti laissa 442/2001, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa tarkoitettuja tuomarinvirkoja ovat:


6) vakuutusoikeuden ylituomarin, vakuutusoikeuden laamannin ja vakuutusoikeustuomarin virat;


10 §
Tuomioistuimen lausunnon antaminen

Tuomioistuimen lausunnon tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa antaa:


3) vakuutusoikeus vakuutusoikeuslain (132/2003) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa;


11 §
Tuomareiden kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet

Hovioikeuden presidentiksi, hovioikeuden laamanniksi, käräjäoikeuden laamanniksi, hallinto-oikeuden ylituomariksi, vakuutusoikeuden ylituomariksi, vakuutusoikeuden laamanniksi, työtuomioistuimen presidentiksi sekä markkinatuomioistuimen ylituomariksi voidaan nimittää henkilö, jolla on 1 momentissa säädettyjen edellytysten lisäksi johtamistaitoa.

17 §
Eräiden ylimpien tuomareiden nimittäminen määräajaksi

Korkein oikeus nimittää tuomarin määräajaksi hovioikeuden presidentin, työtuomioistuimen presidentin sekä käräjäoikeuden laamannin tehtävään. Korkein hallinto-oikeus nimittää tuomarin määräajaksi hallinto-oikeuden ylituomarin, markkinaoikeuden ylituomarin ja vakuutusoikeuden ylituomarin tehtävään.

18 §
Muiden tuomareiden nimittäminen määrä- ajaksi

Korkein oikeus nimittää vuodeksi tai sitä pidemmäksi määräajaksi hovioikeuden esityksestä tuomarin hovioikeuteen sekä käräjäoikeuden laamannin esityksestä tuomarin käräjäoikeuteen ja maaoikeusinsinöörin maaoikeutena toimivaan käräjäoikeuteen.


Korkein hallinto-oikeus nimittää vuodeksi tai sitä pidemmäksi määräajaksi hallinto-oikeuden esityksestä tuomarin hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuden esityksestä tuomarin markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuden esityksestä tuomarin vakuutusoikeuteen. Hallinto-oikeuden ylituomari nimittää tuomarin hallinto-oikeuteen enintään kahden kuukauden määräajaksi ja hallinto-oikeus kahta kuukautta pidemmäksi määräajaksi. Markkinaoikeuden ylituomari nimittää tuomarin markkinaoikeuteen enintään kahden kuukauden määräajaksi ja markkinaoikeus kahta kuukautta pidemmäksi määräajaksi. Vakuutusoikeuden ylituomari nimittää tuomarin vakuutusoikeuteen enintään kahden kuukauden määräajaksi ja vakuutusoikeus kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi.


19 a §
Esteettömän tuomarin määrääminen

Korkein oikeus voi tarvittaessa määrätä esteellisen tuomarin tilalle toisen, kelpoisuusvaatimukset täyttävän tuomarin hovioikeuteen ja työtuomioistuimeen. Korkein hallinto-oikeus voi vastaavasti määrätä tuomarin hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

HE 101/2002
LaVM 23/2002
EV 232/2002

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.