131/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 58 §,

muutetaan 31, 33, 35 ja 37 § sekä 60 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 33 § osaksi asetuksissa 403/1998 ja 1075/1999, 35 § osaksi mainitussa asetuksessa 403/1998 ja 37 § mainitussa asetuksessa 1075/1999, sekä

lisätään asetukseen uusi 36 a § seuraavasti:

31 §
Vuokra-aravalainan kiinteä korko

Vuokra-aravalainasta lukuun ottamatta lyhytaikaista vuokra-asumisen perusparannuslainaa peritään kiinteää vuotuista korkoa nostetulle lainapääomalle siihen ajankohtaan saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään laskettavaksi.

Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan kiinteä korko on toistaiseksi 37 §:ssä tarkoitetun perusomavastuun suuruinen. Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan kiinteä korko on toistaiseksi 3,8 prosenttia lainan määrästä. Jos laina on myönnetty asumisoikeustalon perusparantamiseen, kiinteä korko on kuitenkin 4 prosenttia lainan määrästä.

33 §
Vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus

Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on 3,7 prosenttia lainan määrästä. Asumisoikeustalon hankkimista tai rakentamista varten myönnetyn vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on kuitenkin 3,9 prosenttia lainan määrästä.

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on 3,8 prosenttia lainan määrästä. Asumisoikeustalon pitkäaikaisen perusparannuslainan ensimmäinen vuosimaku on kuitenkin 4 prosenttia lainan määrästä.

Vuokra-aravalainan laina-aika on enintään 45 vuotta.

35 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun vuotuinen tarkistus

Valtiokonttori tarkistaa vuokra-aravalainan vuosimaksua kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä.

Vuosimaksua tarkistetaan prosenttimääräisesti. Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä 0,7 prosenttiyksiköllä. Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan huomioon kuitenkin enintään 10 prosenttia. Valtioneuvoston asetuksella voidaan asumiskustannusten kohtuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäisissä vuokrataloissa tai eri vuosina hankituissa vuokra-asunnoissa säätää, että vuosimaksun tarkistus on edellä säädettyä pienempi tai suurempi.

36 a §
Vuokra-aravalainan viitekorko

Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan koron laskentaperusteena käytetään valtion euromääräisten kymmenen vuoden obligaatiolainojen kolmen vuoden keskiarvokorkoa vastaavaa korkokantaa.

Valtiokonttori vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun korkokannan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella vuosittain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta seuraavaksi maaliskuun 1 päivästä alkavaksi vuosimaksukaudeksi.

37 §
Vuokra-aravalainan korko

Lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan korosta on 3,4 prosenttia.

Jos 36 a §:ssä tarkoitettu viitekorko ylittää perusomavastuun määrän, vuokratalolainasta, vuokratalon hankintalainasta, vuokra-asuntolainasta ja vuokra-asunnon hankintalainasta perittävän koron määrä lasketaan lisäämällä perusomavastuukoron määrään toistaiseksi seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus siitä viitekoron osuudesta, joka ylittää perusomavastuun.

lainavuosi %-osuus
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 16
7 18
8 20
9 22
10 26
11 30
12 34
13 38
14 42
15 46
16 50
17 54
18 58
19 66
20 74
21 82
22 90
23 98
24― 100

Jos vuokratalolaina tai vuokratalon hankintalaina on myönnetty asumisoikeustaloa varten, perusomavastuun määrään lisätään toistaiseksi seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus perusomavastuun ylittävästä viitekoron osuudesta:

lainavuosi %-osuus
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 21
7 23
8 25
9 27
10 31
11 35
12 39
13 43
14 47
15 51
16 59
17 67
18 75
19 83
20 91
21 99
22― 100

Pitkäaikaisesta vuokra-asumisen perusparannuslainasta perittävän koron suuruus on toistaiseksi toteutunut kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 3,6 prosenttiyksiköllä. Asumisoikeustalon perusparantamista varten myönnetystä lainasta perittävän koron suuruus on toistaiseksi toteutunut kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 4 prosenttiyksiköllä. Jos lainan kohteena on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus taikka jos laina on myönnetty pääasiassa muussa kuin asuinkäytössä olleen rakennuksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi, on koron suuruus toistaiseksi kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 2 prosenttiyksiköllä.

Jos 1―4 momentin mukaisesti määräytyvä korko ylittää 6,0 prosenttia, ylimenevää osaa ei peritä.

60 §
Soveltaminen aiemmin vuosimaksujärjestelmän mukaan myönnettyihin lainoihin

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1, 3, 4, 7 ja 8 kohdan nojalla myönnetyistä lainoista peritään tämän asetuksen 31 ja 37 §:n 1 momentista poiketen velkakirjaehdoista ilmenevää alempaa kiinteää korkoa ja lainan myöntämisvuoden perusteella seuraavaa korkoa:

1) jos laina on myönnetty vuonna 1990 tai 1991, vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä; sekä

2) jos laina on myönnetty vuonna 1992, vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 1,95 prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003. Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2003 ja sen jälkeen myönnettäviin vuokra-aravalainoihin sekä tarkistettaviin vuosimaksuihin ja korkoihin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyihin vuokra-aravalainoihin sovelletaan tämän asetuksen 31, 33 ja 37 §:ää sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen tullessa voimaan kuitenkin siten, että myös asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn aravalainan koron suuruus vastaa toistaiseksi vuosimaksun tarkistusta lisättynä 1,95 prosenttiyksiköllä ja vuokra-aravalainasta perittävä vuotuinen korko on toistaiseksi enintään 5,2 prosenttia lainan määrästä. Jos 36 a §:ssä tarkoitettu viitekorko nousee tai laskee enemmän kuin 0,5 prosenttiyksikköä, ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetystä vuokra-aravalainasta perittävä vuotuinen enimmäiskorko nousee tai laskee vastaavasti. Selvitettäessä, onko enimmäiskorkoa nostettava tai laskettava, kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa verrataan viitekorkoon, joka oli voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, taikka jos enimmäiskorkoa on myöhemmin muutettu, viitekorkoa verrataan siihen viitekorkoon, joka oli voimassa, kun enimmäiskorkoa viimeksi muutettiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Lainsäädäntöneuvos
Tiina Rautio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.