115/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1353/1999) 1 a §:n 3 ja 5 momentti, 4 §:n 9 kohta ja 21 b §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 3 ja 5 momentti ja 21 b §:n 2 momentti laissa 1286/2000, sekä

lisätään 21 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti ja 21 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti, seuraavasti:

1 a §
Lain soveltaminen yhteisöaloiteohjelmiin

INTERREG- ja URBAN-yhteisaloiteohjelmiin ei sovelleta tämän lain 8 ja 9 §:ää, 12―15 §:ää, 17―21 §:ää, 22 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohtaa, 23 §:ää, 26 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 27 §:ää eikä 28 §:n 1 momenttia. Tämän lain 28 §:n 2 ja 3 momenttia ei sovelleta URBAN-yhteisöaloiteohjelmaan.


Yleisasetuksen 22 artiklassa tarkoitettuihin innovatiivisiin toimiin sovelletaan, mitä edellä 2 momentissa mainitusta INTERREG-yhteisöaloiteohjelmasta tässä laissa säädetään lukuunottamatta 21 b §:n 2 momenttia.

4 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


9) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla Euroopan yhteisön rakennerahastojen tavoitteita 1 ja 2 koskevia ohjelmia, INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmia sekä Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia toimia koskevia ohjelmia sekä teknisen avun toimenpiteitä;


21 a §
Hallintokomitea

Hallintokomitean päätökset tehdään yksimielisesti.

21 b §
Hallintokomitean tehtävät

Poiketen 21 a §:n 5 momentissa säädetystä niissä INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa, joiden alueella Suomi on ainoa Euroopan unionin jäsenvaltio, hallintokomitean hanketta koskevaksi päätökseksi tulee se mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä on kannattanut.

Hallintokomitean kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida erikseen hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003

LA 144/2002
LA 126/2002
HaVM 18/2002
EK 37/2002

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.