49/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen (439/2002) 3 §, 26 §:n 1 kohta, 32 §:n 1 momentin 2 ja 12 kohta, 33 §:n 2―4 momentti ja 35 §:n 2 ja 3 momentti sekä

lisätään uusi 3 a §, uusi 21 a §, 24 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja 34 §:ään 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

3 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Oikeusministeriössä sekä ministeriön ja hallinnonalan virastojen välillä sovelletaan tulosohjausta, jota johtaa ministeri kanslia-päällikön ja osastopäälliköiden avustamana.

Ministeriön osastoissa ja erillisissä yksiköissä noudatetaan tulosjohtamista.

Esimiesten tulee huolehtia siitä, että vahvistetut tulostavoitteet saavutetaan.

3 a §
Tulosohjaus

Ministeri päättää hallinnonalan talousarvioesitykseen sisältyvistä tulostavoitteista.

Ministeriön osastojen ja erillisten yksikköjen tulostavoitteet sovitaan kansliapäällikön sekä osastojen ja erillisten yksikköjen välisissä neuvotteluissa.

Hallinnonalan virastojen kanssa käytävien tulosneuvottelujen tavoitteista päättää ministeri.

Hallinnonalan virastojen tulostavoitteista sovitaan ministeriön osastojen ja hallinnonalan virastojen välisissä neuvotteluissa.

Neuvotteluihin perustuvat ministeriön osastojen ja erillisten yksikköjen sekä hallinnonalan virastojen tulostavoitteet vahvistaa ministeri, ja ne julkaistaan siitä erikseen säädetyn mukaisesti.

21 a §
Hankkeet ja hankeohjelmat

Ministeri asettaa ministeriön sekä ministeriön ja hallinnonalan yhteiset merkittävät hankkeet ja hyväksyy hankeohjelmat.

Hanketta tai hankeohjelmaa koskevassa päätöksessä on vahvistettava ainakin sen tavoitteet ja keskeinen sisältö sekä hankkeen osalta myös sen kesto, rahoitus, vastuuyksiköt ja -henkilöt sekä tuloksien raportointi.

24 §
Ministeri

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on peri-aatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto tai se on muuten taloudellisesti merkittävä. Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia periaatteellisesti tärkeä, laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä, se on saatettava ministerin ratkaistavaksi.


26 §
Osaston ratkaistavat asiat

Osasto ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston toimialalle osoitettujen määrärahojen käyttöä sekä muita osaston toimialaan kuuluvia asioita, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä taikka sen ratkaisemisesta 24 §:ssä tai muualla toisin säädetä tai määrätä;


32 §
Yleisen osaston ratkaistavat asiat

2) yleiselle osastolle 29―31 §:n mukaan kuuluvia henkilöstöasioita;


12) kansainvälistä yksikköä, tiedotusyksikköä ja sisäisen tarkastuksen yksikköä koskevat, 29―31 §:ssä tarkoitetut henkilöstöasiat, jollei asia kuulu ministerille tai kansliapäällikölle.


33 §
Oikeushallinto-osaston ratkaistavat asiat

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat;

1) osaston toimialaan kuuluvan viraston henkilöstön palkkausta, virkajärjestelyjä ja muuta henkilöstöhallintoa;

2) toimitilojen hankkimista ja varustamista sekä laitteiden hankkimista ja hoitamista osaston toimialaan kuuluvissa virastoissa ja syyttäjälaitoksessa.

Oikeushallinto-osaston toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintayksikölle jaettujen määrärahojen käyttöä;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Ulosottojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ulosottomiehen rahatilityksen määräajan pidentämistä, ulosottoasetuksen (37/1896) 4 §:n mukaista lupaa sekä sen 35 §:n mukaisia määräyksiä ja ohjeita, ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen (319/1996) 9 §:ssä tarkoitetun virkamerkin vahvistamista sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen (368/1961) 2 §:n 2 momentin ja 32 a §:n mukaista lupaa.

34 §
Lainvalmisteluosaston ratkaistavat asiat

Lainvalmisteluhankkeesta on ennen sen käynnistämistä informoitava ministeriä ja kansliapäällikköä.

Lakiesityksiä koskevat lausunnot, jotka sisältävät oikeuspoliittisesti tai yhteiskunnallisesti merkittäviä kannanottoja, on ennen niiden antamista esitettävä ministerille.

35 §
Kriminaalipoliittisen osaston ratkaistavat asiat

Osasto ratkaisee syyttäjälaitosta koskevat, ministeriön ratkaistavat asiat, jollei asia kuulu 33 §:n 2 momentin perusteella oikeushallinto-osastolle.

Osasto ratkaisee asiat, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin oikeusministeriön ratkaistaviksi säädettyjä henkilöstöasioita 29―31 §:ssä määrättyjen periaatteiden mukaisesti, jollei asian ratkaiseminen kuulu valtioneuvostolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Kansliapäällikkö
Kirsti Rissanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.