31/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä 30 päivänä elokuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (663/1996) 3 §:n edellä oleva väliotsikko ja 4 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 5, 6, 7 §, 16 §:n 2 momentti ja 22 §:n 1 momentin 6 kohta sekä

muutetaan asetuksen nimike, 1 §, 2 §:n johdantokappale ja 1 kohta, 2 luvun otsikko, 3 ja 4 §, 11 §:n 3 momentti, 15 §, 16 §:n 1 momentti, 17, 18, 20 § sekä 22 §:n 1 momentin johdantokappale, 5 kohta ja 3 momentti seuraavasti:

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

hissien käytöstä

1 §

Tämä asetus koskee käytössä olevien hissien tarkastamista ja huoltoa.

2 §

Tätä asetusta sovelletaan 2 lukua lukuun ottamatta, jollei jäljempänä muuta säädetä, myös seuraaviin henkilöitä kuljettaviin nosto- ja siirtolaitteisiin:

1) rakennuksiin tasojen välille asennetut nostotasot, kevythissit ja liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttöön tarkoitetut porrashissit ja pyörätuolihissit;


2 luku

Muutostöiden tarkastaminen

3 §

Hissiin tehdyt merkittävät muutostyöt on varmistettava tarvittavassa laajuudessa hissien turvallisuudesta annetun kauppa ja teollisuusministeriön päätöksen (564/1997) 7 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti ennen kuin hissi otetaan uudelleen käyttöön. Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen antamista ja CE-merkintää koskevia vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta.

4 §

Vähäisten muutostöiden vaatimustenmukaisuuden varmentaa työstä vastaava yritys. Muutostyöt tarkastetaan seuraavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Tätä varten muutostöitä tekevän yrityksen on huolehdittava siitä, että hissin asiakirjoihin liitetään tarvittavat tiedot ja pöytäkirjat suoritetuista kokeista ja mittauksista.

11 §

Edellä 2 momentista poiketen yksityiskäytössä olevalle porras- tai pyörätuolihissille on määräaikaistarkastus tehtävä vain kerran kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Tämä määräaikaistarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttöpaikkaan.

15 §

Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia hissin haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja.

16 §

Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot ja turvallisuuteen liittyvät puutteet.


17 §

Kun hissin turvallisuus on määräaikaistarkastuksessa varmistettu, tarkastuksen tehneen on annettava hissin haltijalle tarkastuskortti hissin koriin tai sen läheisyyteen kiinnitettäväksi.

Tarkastuskortista on käytävä ilmi, koska hissi on tarkastettu ja koska se viimeistään tulee tarkastaa seuraavan kerran.

18 §

Hissin tarkastajan on tehtävä sähköturvallisuuslain (410/1996) 18 §:n mukainen ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa hissille suoritetusta ensimmäisestä tarkastuksesta.

20 §

Hissin tarkastajan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle tietoonsa tulleet muutokset hissin haltijan yhteystiedoissa ja tarkastuksen yhteydessä saatu tieto hissin purkamisesta.

22 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään 2 §:ssä mainittujen nosto- ja siirtolaitteiden huollosta ja määräaikaistarkastuksesta sekä rekisteri-ilmoituksesta, sovelletaan jäljempänä määrätyin poikkeuksin seuraaviin laitteisiin, kunnes toisin säädetään


5) reunasta saranoidut nostoluukut, jotka toimivat nosto-ovina ja joiden nostokorkeus on yli 2 metriä.


Edellä 1 momentin 4―5 kohdassa tarkoitetuille nosto-oville on tehtävä vastaavat määräaikaistarkastukset kuin 2 §:ssä mainituille nosto- ja siirtolaitteille. Ensimmäinen määräaikaistarkastus on kuitenkin tehtävä vuoden kuluessa käyttöönotosta sekä kolmas ja sitä seuraavat määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein, jos oven nostokorkeus on yli viisi metriä tai paino yli 400 kilogrammaa, ja muutoin viiden vuoden välein.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.