Säädökset alkuperäisinä: 2002

950/2002
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
949/2002
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 ja 20 a §:n muuttamisesta
948/2002
Valtioneuvoston asetus verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
947/2002
Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain voimaantulosta
946/2002
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
945/2002
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
944/2002
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
943/2002
Laki työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta
942/2002
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta
941/2002
Laki muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta
940/2002
Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
939/2002
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
938/2002
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
937/2002
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
936/2002
Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta
935/2002
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
934/2002
Laki merityöaikalain muuttamisesta
933/2002
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
932/2002
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003
931/2002
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 §:n muuttamisesta
930/2002
Laki ulosottolain 3 luvun 36 §:n muuttamisesta
929/2002
Laki avioliittolain muuttamisesta
928/2002
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
927/2002
Laki isyyslain muuttamisesta
926/2002
Laki kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta
925/2002
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
924/2002
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n muuttamisesta
923/2002
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
922/2002
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
921/2002
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa
920/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen lfa-lisän ja lisätuen maksatuksesta
919/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 peltokasvien tuen maksatuksesta
918/2002
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
917/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
916/2002
Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan Kuningaskunnan kanssa yhteistyöstä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
915/2002
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
914/2002
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
913/2002
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
912/2002
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
911/2002
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta annetun lain 14 i―14 m §:n voimaantulosta
910/2002
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
909/2002
Valtioneuvoston asetus Österbo-nimisen kiinteistön siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
908/2002
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
907/2002
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
906/2002
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
905/2002
Laki verohallintolain muuttamisesta
904/2002
Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
903/2002
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
902/2002
Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta
901/2002
Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.