Säädökset alkuperäisinä: 2002

1050/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1049/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä vuonna 2002
1048/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1047/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1046/2002
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1045/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1044/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1043/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1042/2002
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1041/2002
Valtioneuvoston asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/2002
Valtioneuvoston asetus komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1039/2002
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1038/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuista
1037/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2003
1036/2002
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1035/2002
Laki aravalain 12 §:n muuttamisesta
1034/2002
Laki lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta
1033/2002
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1032/2002
Laki vammaistukilain muuttamisesta
1031/2002
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1030/2002
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1029/2002
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1028/2002
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1027/2002
Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta
1026/2002
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
1025/2002
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1024/2002
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1023/2002
Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa
1022/2002
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
1021/2002
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
1020/2002
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
1019/2002
Laki aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta
1018/2002
Laki Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1017/2002
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
1016/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1015/2002
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1014/2002
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1013/2002
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1012/2002
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1011/2002
Laki työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta
1010/2002
Laki tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta
1009/2002
Laki metsästyslain muuttamisesta
1008/2002
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1007/2002
Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta
1006/2002
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1005/2002
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2003
1004/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1003/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1002/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvontaa koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta
1001/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.