Säädökset alkuperäisinä: 2002

1150/2002
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1149/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1148/2002
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1147/2002
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1146/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1145/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1144/2002
Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
1143/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1142/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1141/2002
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta
1140/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1139/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1138/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1137/2002
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1136/2002
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1135/2002
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1134/2002
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1133/2002
Laki sosiaalisesta luototuksesta
1132/2002
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1131/2002
Verohallituksen päätös vuonna 2003 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1130/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1129/2002
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1128/2002
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1127/2002
Verohallituksen päätös vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1126/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
1125/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1124/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1123/2002
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1122/2002
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1121/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
1120/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1119/2002
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1118/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1117/2002
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1116/2002
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n muuttamisesta
1115/2002
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1114/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1113/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1112/2002
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1111/2002
Valtioneuvoston asetus eläinten lääkitsemisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1110/2002
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2003
1109/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1108/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1107/2002
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2003
1106/2002
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1105/2002
Laki aravalain 13 §:n muuttamisesta
1104/2002
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
1103/2002
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1102/2002
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta
1101/2002
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.