Säädökset alkuperäisinä: 2002

1250/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
1249/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1248/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
1247/2002
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
1246/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1245/2002
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
1244/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä
1243/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttumisesta
1242/2002
Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2003:
1241/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi
1240/2002
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
1239/2002
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1238/2002
Tasavallan presidentin asetus Islannin liittymisestä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1237/2002
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta
1236/2002
Tasavallan presidentin asetus eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1235/2002
Laki eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1234/2002
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1233/2002
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1232/2002
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1231/2002
Laki tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1230/2002
Laki El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1229/2002
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
1228/2002
Laki eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
1227/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus) muuttamisesta
1226/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus jäätelöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 7 §:n kumoamisesta
1225/2002
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta
1224/2002
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
1223/2002
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1222/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
1221/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2003 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2003
1220/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1219/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1218/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1217/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1216/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1215/2002
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
1214/2002
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1213/2002
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1212/2002
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1211/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1210/2002
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1209/2002
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1208/2002
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta
1207/2002
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1206/2002
Ulkoasiainministerön asetus ulkoasiainministeriön suoritteiden maksuista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1205/2002
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista
1204/2002
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
1203/2002
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta
1202/2002
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1201/2002
Laki kirkkolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.