Säädökset alkuperäisinä: 2002

50/2002
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta
49/2002
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
48/2002
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
47/2002
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
46/2002
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
45/2002
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
44/2002
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
43/2002
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
42/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
41/2002
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
40/2002
Valtioneuvoston asetus lentoyhtiöiden väliaikaisista valtiontakuista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
39/2002
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
38/2002
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
37/2002
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
36/2002
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
35/2002
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
34/2002
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
33/2002
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
32/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
31/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
30/2002
Valtioneuvoston asetus vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
29/2002
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
28/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
27/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista
26/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
25/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
24/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
23/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta
22/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
21/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen voimaantulosta
20/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista
19/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
18/2002
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2002 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
17/2002
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2002 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
16/2002
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai erityispassin omaavan Perun kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
15/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
14/2002
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen 9 §:n muuttamisesta
13/2002
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
12/2002
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta
11/2002
Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
10/2002
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävästä valtionavustuksesta
9/2002
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
8/2002
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
7/2002
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
6/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
5/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
4/2002
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevien hautauskustannusten korvaamisesta
3/2002
Valtioneuvoston asetus apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun euromäärien tarkistamisesta
2/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1/2002
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.