Säädökset alkuperäisinä: 2002

100/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
99/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
98/2002
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
97/2002
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2002 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
96/2002
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
95/2002
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta
94/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 68 §:n muuttamisesta
93/2002
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
92/2002
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
91/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
90/2002
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen muuttamisesta
89/2002
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä
88/2002
Valtioneuvoston asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
87/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
86/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
85/2002
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2002―2005 myönnettävistä valtionavustuksista
84/2002
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
83/2002
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
82/2002
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
81/2002
Laki kuntalain muuttamisesta
80/2002
Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
79/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
78/2002
Puolustusministeriön asetus aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen tukemisesta
77/2002
Puolustusministeriön asetus koulutuskustannuksien korvaamisesta
76/2002
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
75/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
74/2002
Laki työllisyyslain 16 §:n muuttamisesta
73/2002
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 §:n muuttamisesta
72/2002
Laki kuntoutusrahalain 5 a §:n muuttamisesta
71/2002
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
70/2002
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
69/2002
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta
68/2002
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
67/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
66/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta sekä yleisten teiden näkemäalueita koskevan ohjeen hyväksymisestä
65/2002
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta
64/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
63/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus merkkiaineen lisäämisestä muovailtaviin räjähteisiin
62/2002
Tasavallan presidentin asetus räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
61/2002
Tasavallan presidentin asetus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
60/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
59/2002
Puolustusministeriön asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
58/2002
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
57/2002
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta
56/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista
55/2002
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
54/2002
Laki Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
53/2002
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
52/2002
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta
51/2002
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.