Säädökset alkuperäisinä: 2002

200/2002
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
199/2002
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
198/2002
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
197/2002
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
196/2002
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
195/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
194/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
193/2002
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta
192/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 uuhipalkkion loppuosan ja vuonna 2001 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2001 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
191/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
190/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
189/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
188/2002
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
187/2002
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 21 §:n muuttamisesta
186/2002
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
185/2002
Laki hukkakauran torjunnasta
184/2002
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta
183/2002
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
182/2002
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
181/2002
Laki ulosottolain 3 luvun 34 g §:n muuttamisesta
180/2002
Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
179/2002
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
178/2002
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
177/2002
Laki turvallisuusselvityksistä
176/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2002
175/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002
174/2002
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista
173/2002
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
172/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä
171/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön
170/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
169/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
168/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
167/2002
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
166/2002
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista
165/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
164/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
163/2002
Sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista
162/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
161/2002
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
160/2002
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2002 kiinteistöveron eräpäivistä
159/2002
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2001
158/2002
Työministeriön asetus vastaanottokeskusten ryhmäkotien henkilöstöstä ja turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien toimeentulotuen jakamisesta rahamääräiseen osaan ja hyödykkeinä annettavaan osaan
157/2002
Työministeriön asetus säilöön otetulle ulkomaalaiselle annettavasta käyttörahasta sekä rajoitus- ja tarkastustoimenpiteiden kirjaamisesta
156/2002
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
155/2002
Työministeriön työjärjestys
154/2002
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
153/2002
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
152/2002
Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen ja toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
151/2002
Laki merimieseläkelain 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.