Säädökset alkuperäisinä: 2002

300/2002
Tasavallan presidentin asetus terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
299/2002
Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
298/2002
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
297/2002
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
296/2002
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
295/2002
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
294/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta
293/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
292/2002
Ympäristöministeriön työjärjestys
291/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
290/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa
289/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä
288/2002
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
287/2002
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantojulistuksen voimaansaattamisesta
286/2002
Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta
285/2002
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
284/2002
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
283/2002
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta
282/2002
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
281/2002
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
280/2002
Laki päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta
279/2002
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
278/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
277/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
276/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
275/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
274/2002
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
273/2002
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
272/2002
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
271/2002
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta
270/2002
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta
269/2002
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
268/2002
Laki mielenterveyslain 27 §:n muuttamisesta
267/2002
Laki rikosvahinkolain 24 §:n muuttamisesta
266/2002
Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta
265/2002
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta
264/2002
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
263/2002
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
262/2002
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta
261/2002
Laki esitutkintalain 45 §:n muuttamisesta
260/2002
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta
259/2002
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 ja 15 luvun muuttamisesta
258/2002
Laki valtion oikeusaputoimistoista
257/2002
Oikeusapulaki
256/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2001 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen sekä vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan maksatuksesta
255/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2002
254/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
253/2002
Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista
252/2002
Tasavallan presidentin asetus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
251/2002
Laki eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.