Säädökset alkuperäisinä: 2002

500/2002
Laki merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
499/2002
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
498/2002
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
497/2002
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
496/2002
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
495/2002
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen voimaansaattamisesta
494/2002
Tasavallan presidentin asetus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
493/2002
Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta
492/2002
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
491/2002
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
490/2002
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
489/2002
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
488/2002
Laki Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
487/2002
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
486/2002
Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
485/2002
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
484/2002
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
483/2002
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
482/2002
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
481/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
480/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
479/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteiden 1―5 ja 9 muuttamisesta
478/2002
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta
477/2002
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
476/2002
Tonnistoverolaki
475/2002
Laki Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
474/2002
Laki Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
473/2002
Laki Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
472/2002
Laki Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
471/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
470/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 1999 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle sekä vuodelta 2001 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle
469/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida -verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä
468/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
467/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
466/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
465/2002
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta
464/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
463/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
462/2002
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
461/2002
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
460/2002
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
459/2002
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
458/2002
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
457/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa
456/2002
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
455/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
454/2002
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
453/2002
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
452/2002
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
451/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.