Säädökset alkuperäisinä: 2002

650/2002
Laki maatalousyrittäjien eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
649/2002
Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
648/2002
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
647/2002
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
646/2002
Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
645/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
644/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
643/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
642/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
641/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista
640/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
639/2002
Tasavallan presidentin asetus uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta ja uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
638/2002
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö
637/2002
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
636/2002
Laki rehulain muuttamisesta
635/2002
Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
634/2002
Laki työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta
633/2002
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
632/2002
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
631/2002
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta
630/2002
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
629/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2002 maksettavan korvauksen perusteista
628/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 6 §:n muuttamisesta
627/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus virallisten mittaajien toimintapiireistä
626/2002
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittausasetuksen muuttamisesta
625/2002
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
624/2002
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
623/2002
Tasavallan presidentin asetus rikoslain 34 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
622/2002
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
621/2002
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
620/2002
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta
619/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta
618/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
617/2002
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta
616/2002
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
615/2002
Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
614/2002
Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta
613/2002
Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta
612/2002
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
611/2002
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
610/2002
Laki lääkelaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
609/2002
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
608/2002
Laki metsästyslain 70 §:n muuttamisesta
607/2002
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
606/2002
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
605/2002
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
604/2002
Laki rikoslain muuttamisesta
603/2002
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
602/2002
Alueiden kehittämislaki
601/2002
Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.