1362/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 22 §:n 4 ja 5 kohta sekä 30 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 22 §:n 4 ja 5 kohta ja 30 §:n 5 momentti asetuksessa 369/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 31 a ja 31 b § seuraavasti:

22 §

Luopumistuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:


4) ryhtymisestään harjoittamaan kaupallista maataloutta tai tekemään metsätalouden hankintatöitä luopumistukilain 7 §:ssä säädetyn vastaisesti; ja

5) perhesuhteiden muutoksesta tai muusta olosuhteiden muutoksesta, joka luopumistukilain 19 §:n 1 tai 4 momentin mukaan vaikuttaa luopumistuen määrään.

30 §

Ennakko voidaan vahvistaa myös erikseen luopumistukilain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä sekä sanotun momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta järjestelmästä vuosina 2000―2002 ja 2003―2006 tapahtuneiden luopumisten perusteella aiheutuville kustannuksille.

Erinäiset säännökset
31 a §

Eläkelaitoksen on hyväksyttävä ja suoritettava luopumistuen maksut sekä hoidettava niiden kirjanpito siten, että maa- ja metsätalousministeriö voi niiden osalta hoitaa maksajavirastolle kuuluvat tehtävät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1663/95 edellytetyin tavoin. Maa- ja metsätalousministeriön ja eläkelaitoksen välisen sopimuksen ehtoihin maksajavirastotehtävien hoitamisesta on sisällyttävä ainakin eläkelaitoksen velvollisuus toimittaa seuraavat tiedot maa- ja metsätalousministeriölle:

1) kuukausi-ilmoitus edellisenä kuukautena maksetuista luopumistuista tuensaajakohtaisine tietoineen;

2) kuukausittain ennusteet seuraavien kuukausien menoista sekä selvitys jo suoritetuista menoista;

3) kuukausiraportti luopumistuen maksuista edelliseltä kalenterikuukaudelta;

4) neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen selvitys luopumistukeen liittyvistä väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä;

5) puolivuosittain kunkin vuosipuoliskon päättymisen jälkeen saatavaluettelo avoinna olevista luopumistukeen liittyvistä saatavista ja koroista;

6) vuosittain selvitys Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston vuositilityksen luopumistukea koskevasta osuudesta päättyneeltä varainhoitovuodelta;

7) luopumistukiohjelman toimeenpanon seurantaan tarvittavat tiedot; sekä

8) pyynnöstä myös muu tarvittava seuranta-aineisto sekä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen maa- ja metsätalousministeriön maksajavirastotehtävien suorittamiseksi.

Sopimuksen tulee sisältää 1 momentin 1― 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen määräaika.

Maa- ja metsätalousministeriö ja eläkelaitos sopivat myös valvontaotantaa varten suoritettavasta riskianalyysistä ja valvontojen seurannasta.

31 b §

Ahvenanmaan maakunnassa maksettavia luopumistukia koskevat maksajavirastotehtävät eivät sisälly niihin maksajavirastotehtäviin, jotka Ahvenanmaan maakuntahallitus muuten hoitaa maa- ja metsätalousministeriön puolesta.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän asetuksen 22 §:n 4 kohtaa sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2000 tai sen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 30 §:n 5 momentissa tarkoitetun ennakon määrän vuosina 2003―2006 tapahtuvia luopumisia koskevasta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia varten vuodelle 2003. Samassa määräajassa maa- ja metsätalousministeriö myös suorittaa eläkelaitokselle ennakkoerät ennakon vahvistamista edeltäviltä kalenterikuukausilta vuonna 2003.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.