1349/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 11 luvun 2 §:n 1 momentin ja 5 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Tietojenantovelvollisuus

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan on toimitettava työministeriölle yksityisiä työvoimapalveluja koskevia tietoja siten kuin tässä asetuksessa säädetään tai tämän asetuksen 5 §:n perusteella erikseen sovitaan.

2 §
Työnvälitys- ja vuokratyötiedot

Yksityisten työvoimapalvelujen tarjoaja on velvollinen pyynnöstä antamaan tiedot:

1) ammattiryhmittäin työhön välitettyjen henkilöiden määrästä samoin kuin työvoiman vuokrauksen perusteella välitettyjen henkilöiden määrästä;

2) vuokrattujen henkilöiden määrästä sekä vuokratyösuhteiden keskimääräisestä kestosta; sekä

3) työnvälityspalveluja käyttäneiden ja työvoimaa vuokranneiden asiakkaiden määrästä.

3 §
Työnhakuun liittyvät muut tiedot

Sen lisäksi mitä 2 §:ssä säädetään, yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan on ilmoitettava, mitä muita työn hakuun liittyviä palveluja on tarjolla.

4 §
Tietojen toimittaminen ja julkaiseminen

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava työministeriölle sen tarkemmin määräämällä tavalla.

Työministeriö julkaisee tietoja koskevan yhteenvedon määräajoin.

5 §
Sopimus tietojen toimittamisesta

Työministeriö voi sopia, että yksityisiä työnvälityspalvelujen tarjoajia edustava yhteisö toimittaa yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajien puolesta 2 ja 3 §:ssä säädetyt tiedot ja muita tarpeellisia tietoja.

6 §
Yhteistyö ja valvonta

Julkisen työvoimapalvelun ja yksityisten työvoimapalvelujen välistä yhteistyötä ja tietojenantovelvollisuuden toimeenpanoa koskevat kysymykset käsitellään työpolitiikan neuvottelukunnassa. Asioita neuvottelukunnassa käsiteltäessä on asiantuntijana kuultava työsuojeluviranomaista.

Ilmoitusvelvollisuuden muusta täyttämisestä säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/1973).

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Maija Rask

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.