1348/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 3 luvun 10 §:n 1 momentin ja 11 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion virastoissa ja laitoksissa avoimiksi tuleviin virkoihin sekä virka- ja työsopimussuhteisiin tehtäviin.

Tämän asetuksen mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta viraston tai laitoksen oikeuteen ryhtyä julkisen työvoimapalvelun käyttämisen lisäksi samanaikaisesti muihin toimiin henkilöstön hankkimiseksi, eikä sen työhönotto-oikeuteen työnantajana.

2 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valtion virastojen ja laitosten tulee ilmoittaa työvoimatoimistoon ne avoimiksi tulevat virat sekä virka- ja työsopimussuhteiset tehtävät, joiden hakijoiksi on tarkoitus saada myös muita kuin viraston tai laitoksen omaan henkilöstöön kuuluvia. Ilmoitusvelvollisuus ei koske virkoja, jotka lain tai asetuksen mukaan täytetään haettavaksi tai avoimeksi julistamatta.

Virastojen tai laitosten on vastaavasti viipymättä ilmoitettava työpaikan avoinnaolon päättymisestä työvoimatoimistoon.

3 §
Ilmoitustapa

Avoimesta työpaikasta on ilmoitettava työvoimatoimistoon suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti viimeistään silloin, kun ryhdytään mahdollisiin muihin työpaikan täyttämistä koskeviin toimenpiteisiin.

4 §
Ilmoituksen sisältö

Työvoimatoimistolle tehtävään ilmoitukseen tulee sisällyttää ne tiedot, joiden perusteella virkamies tai työntekijä valitaan ja joita työvoimatoimisto tarvitsee saamansa toimeksiannon suorittamiseksi.

Jos virasto tai laitos ei halua käyttää työvoimatoimistoa työpaikan täyttämiseen, ilmoitukseen riittää tieto tästä sekä työtehtävästä. Tällöin ei sovelleta 2 §:n 2 momenttia eikä 5 §:ää.

5 §
Toimeksianto

Virasto tai laitos ja työvoimatoimisto sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työvoimatoimisto ryhtyy ilmoituksen perusteella, sekä siitä, millä tavoin ja minä ajankohtana työpaikasta tiedotetaan.

Avoimen työpaikan ilmoittamisen yhteydessä voidaan sopia myös siitä, kuinka kauan paikka on avoinna.

6 §
Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö

Tämän asetuksen toimeenpanoon ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään työpolitiikan neuvottelukunnassa.

7 §
Toimeenpano-ohjeet

Valtiovarainministeriö antaa virastoille ja laitoksille tarvittavat tarkemmat ohjeet ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Maija Rask

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.