1341/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 11 j §:n, 26 päivänä heinäkuuta 1969 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 9 j §:n, 14 päivänä heinäkuuta annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 17 g §:n ja 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 54 a §:n nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 j § laissa (482/2002), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 j § laissa (483/2002), maatalousyrittäjien eläkelain 17 g § laissa (484/2002) ja merimieseläkelain 54 a § laissa 485/2002:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan työeläkekassan, esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen jamerimieseläkekassan (erityiseläkelaitos) harjoittaman vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat säännökset mainittujen erityiseläkelaitosten ja niiden konsernien tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-erittelyistä sekä toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, erityiseläkelaitoksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettavaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1340/2002) (ministeriön asetus).

2 §
Tuloslaskelmaa koskevat poikkeukset

Erityiseläkelaitoksen tuloslaskelmassa noudatetaan sen lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa koskevan toiminnan osalta lakisääteistä eläkevakuutusta koskevaa vakuutusteknistä laskelmaa ja muuta kuin vakuutusteknistä laskelmaa seuraavin poikkeuksin:

1) Merimieseläkekassa esittää erikseen valtion osuuden maksetuista korvauksista tuloslaskelmassa pääryhmässä "Korvauskulut";

2) Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää vakuutusmaksutulon ja lakisääteiset rahoitusosuudet eriteltynä vakuutusmaksutuloon sekä valtion ja kansaneläkelaitoksen osuuteen;

3) työeläkekassan, Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ja Merimieseläkekassan vastuuvelan muutosta ei eritellä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutokseen; ja

4 ) eläkelaitoksen vastuuvelan muutos esitetään korvauskulujen jälkeen erillisenä eränä.

3 §
Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Erityiseläkelaitoksen vastuuvelkana esitetään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vastuuvelka, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu vastuuvelka, maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu vastuuvelka tai merimieseläkelain (72/1956) 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu vastuuvelka.

Työeläkekassa, Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa ja Merimieseläkekassa ei erittele vastuuvelkaa vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen.

4 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää esittämättä ministeriön asetuksen 7 §:n 3―12 kohdan mukaiset liitetiedot. Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa lisäksi jättää esittämättä ministeriön asetuksen 7 §:n 13 kohdan mukaiset liitetiedot.

Liitetietoina tulee esittää:

1) selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteista;

2) selvitys lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 j §:n 6 momentissa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 j §:n 6 momentissa maatalousyrittäjien eläkelain 17 g §:n 6 momentissa tai merimieseläkelain 54 a §:n 6 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, niiden vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

5 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta tuloslaskelman liitetietoina ministeriön asetuksen 8 §:n 1 momentin 1, 3―6 ja 10 kohdan mukaiset tiedot. Maatalousyrittäjien eläkelaitos antaa kuitenkin harjoittamansa vahinkovakuutuksen osalta soveltuvin osin ministeriön asetuksen 8 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset tiedot.

Lisäksi työeläkekassan, Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ja Merimieseläkekassan tulee esittää liitetietona:

1) vakuutusmaksutulo eriteltynä työnantajan ja työntekijän osuuteen;

2) vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;

3) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja hallintokuluihin.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää 2 momentin 2 ja 3 kohdassa mainitut liitetiedot.

6 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta taseen vastaavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 9 § 1 momentin 14 kohdan mukaiset tiedot.

7 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta taseen vastattavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 10 § 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset tiedot sekä 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

8 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää ilmoittamatta ministeriön asetuksen 14 §:ssä tarkoitetut tiedot.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran erityiseläkelaitoksen kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1241/2000).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.